Trang chủ - Công văn đề nghị đổi tên phòng

Công văn đề nghị đổi tên phòng

Mẫu Công văn đề nghị đổi tên phòng


CÔNG TY CỔ PHẦN XX

 

PHÒNG VẬT TƯ-THIẾT BỊ 

Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2019 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN PHÒNG

(V/v đề nghi đổi tên phòng)

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Cơ cấu tổ chức, quản lý các phòng, ban trong Công ty.

Phòng Vật tư – Thiết bị vốn quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên vật liệu trong Công ty.

Ngày ……/…./2019, Công ty có quyết định về việc Phòng Vật tư – Thiết bị sẽ quản lý cả vấn đề kho xưởng của công ty. Tuy nhiên, việc giữ tên cũ gây những hạn chế, khó khăn cho hoạt động quản lý của Phòng.

Vậy nên, bằng Công văn này, Phòng Vật tư – Thiết bị đề nghị đổi tên phòng, cụ thể là: Phòng Vật tư – Thiết bị thành Phòng Vật tư – Thiết bị – Kho xưởng.

Đề nghị Ban Giám Đốc xem xét giải quyết yêu cầu của Phòng chúng tôi.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN