Các văn bản quy định về hoạt động của chuỗi nhà thuốc

Các văn bản quy định về hoạt động của chuỗi nhà thuốc hiện hành gồm Luật Dược năm 2005; Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Đề án …

Các văn bản quy định về hoạt động của chuỗi nhà thuốc Read More »