Trang chủ - Mẫu Thông báo thay đổi trưởng văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

Mẫu Thông báo thay đổi trưởng văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

PHỤ LỤC 19: THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ THAY ĐỔI NGƯỜI LÀM VIỆC/ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 ca Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

…, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO THAY ĐI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ THAY ĐI NGƯỜI LÀM VIỆC/ THAY ĐI ĐỊA ĐIM ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi là:

 • [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm/văn phòng đại điện]

 • Giấy phép đặt văn phòng đại điện số……do Bộ Tài chính cấp ngày…. tháng…. năm…]

Chúng tôi xin thông báo với Bộ Tài chính đã thay nội dung dưới đây [chỉ ghi các nội dung thay đổi]:

 1. Thay đổi Trưởng văn phòng đại diện như sau:
 • Tên Trưởng đại diện cũ:

Quốc tịch:

Số hộ chiếu/CMND:

 • Tên Trưởng đại diện mới:

Quốc tịch:

Số hộ chiếu/CMND:

 • Lý do thay đổi: ………………………………………….
 1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện như sau:
 • Địa chỉ cũ:

 • Địa chỉ mới:

 • Lý do thay đổi: ………………………………………..

 1. Thay đổi người làm việc tại văn phòng đại diện.
 • Họ và tên lao động tại Văn phòng đại diện:

 • Quốc tịch:

 • Số hộ chiếu/CMND:

 • Thời gian bắt đầu/chấm dứt làm việc tại Văn phòng đại diện:

Chúng tôi cam kết:

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung trong Đơn và các tài liệu kèm theo.

 • Hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191