Trang chủ - Mẫu Quyết định giao chỉ tiêu

Mẫu Quyết định giao chỉ tiêu

Mẫu Quyết định giao chỉ tiêu


TÊN CÔNG TY ………………

 

…………………………………..

————————-

Số: ……../QĐ -…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH GIAO CHỈ TIÊU

V/v: Giao chỉ tiêu sản xuất/kinh doanh năm 20… cho Phòng/Ban ……………………………..

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY …………………….

Căn cứ Nghị quyết số …./NQ-………… ngày … tháng … năm 20… của ………………..

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-………… ngày … tháng … năm 20… của ………………..

Căn cứ Tờ trình số …./TTr-………… ngày … tháng … năm 20… của …………………….

Căn cứ ……………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất/kinh doanh năm 20 … cho Phòng/Ban………. . như sau:

………………………………………………………..

Điều 2: Trưởng Phòng/Ban ………….và toàn thể nhân viên thuộc Phòng/Ban…………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

–          Như trên

–          …..

–          Lưu …

ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN