Trang chủ - Quyết định hủy thầu

Quyết định hủy thầu

Quyết định hủy thầu : văn bản được được đơn vị là chủ thầu dự án sử dụng để thông báo về việc không tiến hành 1 gói thầu cụ thể

Mẫu Quyết định hủy thầu


TÊN ĐƠN VỊ …….Số : …/…..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

 QUYẾT ĐỊNH HỦY THẦU

Về việc hủy thầu gói thầu….. thuộc dự án……

( ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ )

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ ….

Xét đề nghị của ……,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy thầu gói thầu …. thuộc dự án….

  1. Lý do hủy thầu: …
  2. Trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu: …

Điều 2. Giao …. chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. …. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– ……

– Lưu: VT ,

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN