Trang chủ - Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là văn bản của cơ quan/ tổ chức ban hành để thông báo cho các nhà thầu tham dự gói thầu biết về việc mình có đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hay không theo quy định mà cơ quan/ tổ chức đã ban hành, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB -…UBND

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Về danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Quyết định số …./ QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh…. Về việc ban hành quy định một số tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật của nhà thầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “……………………….” gồm các tổ chức/ doanh nghiệp có tên sau đây:

STTTên nhà thầuThông tinGhi chú
1   
2   
   
Nơi nhận:- Nhà thầu….;……;

 

– Cổng TTĐT (để đưa tin);

– Lưu VT; VP; KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN