Trang chủ - Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Thông báo hủy hóa đơn điện tử là văn bản của tổ chức có sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch của công ty thông báo đến khách hàng hoặc đối tác làm ăn việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch …..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo hủy hóa đơn điện tử

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Vv: Hủy hóa đơn điện tử

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch của công ty…)

Căn cứ quyết định số …/QĐ-HĐQT ngày …tháng…năm…của Hội đồng quản trị Công ty………………. về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch của công ty.

Căn cứ quyết định số …./QĐ-HĐQT ngày…tháng…năm…của Hội đồng quản trị Công ty……. về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong công ty.

Công ty…………….. là công ty sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch từ ngày… tháng…năm. Sau ….năm hoạt động của hóa đơn điện tử, Hội đồng quản trị nhận thấy có sự bất cấp trong việc quản lý, giám sát và sử dụng hóa đơn điện tử. Nhiều nhân viên đã lợi dụng việc này nhằm trục lợi cho bản thân mình.

Do vậy, từ ngày…tháng…năm…Hội đồng quản trị công ty …… quyết định ngưng việc sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch và hủy việc đăng kí hóa điện điện tử trên công thông tin doanh nghiệp. Thay vào đó, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Trưởng phòng ………………. phát hành hóa đơn giấy

Hội đồng quản trị yêu cầu các phòng ban trong công ty phối hợp thực hiện theo đúng thông báo này. Sau ngày…/…/…, nếu nhân viên trong công ty còn sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch thì giao dịch đó vô hiệu.

Nơi nhận– Các phòng ban

 

– HĐQT

– VT;VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191