Trang chủ - Mẫu Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

Mẫu Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

Mẫu Tờ trình nhằm phê duyệt các báo cáo liên quan tới kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình cụ thể đã được duyệt chủ trương trước đó.

Tổng quan Mẫu Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm các nội dung nhu công trình, chủ đầu tư, mức đầu tư, phương án kinh tế, kỹ thuật công trình, thời gian, đơn vị thực hiện.

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191

Mẫu Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

Gồm các nội dung cơ bản sau:

(Tên Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật)
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: …………………

 

………., ngày……… tháng……… năm……….

 

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ………(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……………

* Căn cứ Luật Xây Dựng 2014

* Căn cứ Thông tu số … ngày… tháng… năm… của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng;

* Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).

Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình ………như sau:

1.Tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật:

2.Tên công trình:…………………………………………………………………………………………….

3.Tên chủ đầu tư:…………………………………………………………………………………………..

4.Mục tiêu đầu tư:…………………………………………………………………………………………

5.Nội dung và quy mô đầu tư:……………………………………………………………………..

a.Địa điểm xây dựng

b.Diện tích đất sử dụng:…………………………………………………………………………………..

c.Loại, cấp công trình: ………………………………………………………………………………

d.Thiết bị công nghệ (nếu có):………………………………………………………………………

e.Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:………………………………………………..

f.Tổng mức đầu tư:……………………………………………………………………………………..

Trong đó:

* Chi phí xây dựng:

* Chi phí thiết bị:

* Chi phí quản lý dự án:

* Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

* Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

* Chi phí khác:

* Chi phí dự phòng:

g.Nguồn vốn đầu tư: ………………………………………………………………………………………

h.Hình thức quản lý dự án:…………………………………………………………………………….

i.Thòi gian thực hiện dự án: …………………………………………………………………………

k.Các nội dung khác : ………………………………………………………………………………….

6.Tóm tát ý kiến các đơn vị liên quan: …………………………………………………………………….

6.Nhận xét đánh giá về nội dung Báo cáo Kinh tế – Kĩ thuật: ……………………………………

8.Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả bao gồm: sự cần thiết đầu tư, quy mô, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư, hiệu quả về kinh tế – xã hội: …………………………………………………………………

9.Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi bao gồm: nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng, các yếu tố ảnh hưởng tới công trình như an ninh, quốc phòng, môi trường và các quy định khác của pháp luật; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

……………………………………………………………………………………………………………………………

10.Kết luận: …………………………………………………………………………………………………………..

11.Đề nghị phê duyệt hay không Báo cáo kinh tế – kỹ thuật:……………………………………..

12.Những kiến nghị:……………………………………………………………………………………….

Nơi nhận

– Như trên;

– Lưu;

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định BCKTKT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191