Trang chủ - Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh?

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh?

Em chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi, công ty em mới chuyển địa điểm kinh doanh, khác chi cục quản lý. Cả nhà cho em hỏi, em cần làm những thủ tục gì tại chi cục thuế mới đến ạ? Em vẫn tiếp tục sd hóa đơn cũ ạ. Em cảm ơn cả nhà.


Luật sư Tư vấn Luật Doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 18 tháng 06 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế.
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

3./ Luật sư tư vấn

Khi việc thay đổi địa điểm kinh doanh là trụ sở công ty sang nơi khác đồng nghĩa với việc nội dung thông tin đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế bị thay đổi. Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính và làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế đang quản lý. Các thủ tục này được thực hiện như sau:

Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin về trụ sở doanh nghiệp đã đăng ký, công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

Căn cứ Điều 12,13,14,15 Nghị định 95/2016/TT-BTC; Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, các thủ tục liên quan đến chuyển địa điểm kinh doanh sang chi cục thuế khác quản lý như sau:

  • Tại Cơ quan thuế nơi chuyển đi:

Trước khi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế sang chi cục thuế khác quản lý, công ty cần thực hiện hết các nghĩa vụ thuế tại Chi cục Thuế đang quản lý và thực hiện thủ tục chốt thuế đến thời điểm chuyển sang Chi cục thuế khác. Sau đó, công ty tiến hành các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế như sau:

Bước 1: Người yêu cầu nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục thuế nơi đăng ký thuế.

Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Bước 2:  Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Bước 3: Cấp Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm cho công ty:

Cơ quan thuế (Chi cục thuế) thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

  • Tại Cơ quan Thuế nơi chuyển đến:

Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Chi cục thuế nơi chuyển đến, công ty thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty theo quy định pháp luật doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh như sau:

 Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, công ty thực hiện thay đổi theo các bước sau:

Bước 1: công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty .

Bên cạnh đó, công ty nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của thông báo thay đổi

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo nội dung thay đổi cho doanh nghiệp.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo nội dung thay đổi, công ty thực hiện thủ tục đăng ký thuế tại Chi cục thuế nơi đặt trụ sở mới quản lý. Thủ tục như sau:

Bước 1: Người nộp thuế(công ty) nộp hồ sơ chuyển địa điểm đăng ký thuế tại Chi cục thuế nơi chuyển đến.

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định) hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

Bước 2:  Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Bước 3: Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến căn cứ hồ sơ chuyển địa điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

Như vậy, Khi chuyển địa điểm kinh doanh do chi cục thuế khác quản lý như trường hợp này, công ty anh/chị phải thực hiện các thủ tục thay đổi về thông tin đăng ký thuế và thay đổi về trụ sở kinh doanh theo quy định pháp luật nêu trên. Nội dung thay đổi ở đây chỉ bao gồm các nội dung liên quan đến trụ sở và nơi quản lý thuế tại nơi chuyển đến chứ không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của công ty cũng như các thông tin khác mà công ty đăng ký. Do đó, đối với hóa đơn, anh/chị chỉ cần điều chỉnh cho chính xác thông tin mà công ty thay đổi chứ không cần thực hiện thủ tục đăng ký lại hay xin phép lại.

Với những tư vấn về câu hỏi Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191