Trang chủ - Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ ăn uống

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ ăn uống

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ ăn uống được sử dụng khi hợp đồng dịch vụ ăn uống hết hạn hoặc bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ thống nhất chấm dứt hợp đồng dịch vụ ăn uống

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ ăn uống  số …/…  ngày …/…/… ;

– Căn cứ vào hoàn cảnh và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ)

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Hoặc

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Hoặc

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

NỘI DUNG BIÊN BẢN

Căn cứ hợp đồng thuê tài sản số …/… chúng tôi đã ký ngày …/…/…, chúng tôi thoả thuận về việc thanh lý hợp đồng dịch vụ ăn uống như sau:

Điều 1: Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng dịch vụ ăn uống từ ngày… tháng… năm… với lý do là ……………………………………………………………….

Điều 2: Hai bên xác nhận đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng dịch vụ ăn uống số …/… ngày …/…/….

Điều 3: Hai bên thống nhất không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến hợp đồng dịch vụ ăn uống kể từ khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng này.

Điều 4: Kể từ ngày biên bản thanh lý này được hai bên ký kết, hợp đồng dịch vụ ăn uống nêu trên không còn giá trị nữa.

Vào … giờ … phút ngày … tháng… năm…, biên bản được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản.

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐD. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)    
ĐD. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)      

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN