Trang chủ - Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Công việc vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại vô cùng quan trọng và cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại là căn cứ rõ ràng nhất để xử lý những vấn đề liên quan, đảm bảo quá trình vận chuyể, xử lý chất thải an toàn và hiệu quả.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:

(V/v vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005
 • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay ngày 09 tháng 10 năm 2020, chúng tôi gồm

BÊN A: BÊN THUÊ

CÔNG TY CP A

Trụ sở:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Người đại điện

Chức vụ:

BÊN B: BÊN ĐƯỢC THUẾ

CÔNG TY TNHH B

Trụ sở:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Người đại điện

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các bên thông nhất các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý thuê và bên B đồng ý nhận vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại từ nhà máy sản xuất của bên A.

 • Đối tượng vận chuyển và xử lý: chất thải nguy hại (chi tiết chất thải và khối lượng trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại)
 • Thời gian:
 • Địa điểm:

Điều 2. Cách thức thức hiện

Bên B đến địa chỉ … để vận chuyển chất thải nguy hại đi xử lý

 • Phương tiện vận chuyển:
 • Địa điểm xử lý:
 • Phương pháp xử lý:

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Đơn giá vận chuyển và xử lý theo dạng khoán: …đồng (chưa bao gồm VAT)

(Khối lượng chất thải nguy hại không vượt quá 10% theo danh mục và khối lượng trong Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại. Trường hợp vượt quá 10% thì bên A phải thanh toán phần chất htair phát sinh cho bên B)

Thời gian thanh toán:

+ Đợt 1: Bên A thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết

+ Đợt 2: Bên A thanh toán 50% còn lại sau khi hai bên tiến hành nghiệm thu công việc.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Người nhận:                               STK:

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1 Quyền của bên A

– Được bên B đảm bảo việc vận chuyển và xử lý chất thải thuận lợi, nhanh chóng, đúng hạn.

– Yêu cầu bên B cung cấp giấy tờ pháp lý liên quan.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp bản sao sổ chủ nguồn thải, chứng từ quản lý Chất thải nguy hại và các hồ sợ pháp lý liên quan do bên B yêu cầu

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Tạo điều kiện thuận lợi để bên B tiến hành vận chuyển và xử lý chất thải.

– Xác định số lượng, khối lượng chất thải cần xử lý bằng chứng từ giao nhận chất thải nguy hại

– Thanh toán các chi phí phát sịnh do khối lượng chất thải tăng so với thỏa thuận

– Giao đúng khối lượng và chủng loại chất thải nguy hại theo hợp đồng đã ký dựa trên Sổ đăng ký Chủ nguồn chất thải.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Yêu cầu bên A cung cấp các giấy tờ liên quan.

– Yêu cầu bên A tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

– Được thanh toán các chi phí phát sinh theo thỏa thuận hợp đồng

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định pháp luật và thỏa thuận hợp đồng

– Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển và xử lý chất thải.

– Cung cấp các giấy tờ, chứng từ liên quan.

Điều 6. Sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng bị phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền chấm dứt hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng dựa vào thời gian thực hiện hợp đồng.

Điều 7. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

7.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

7.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

 • Hết hạn hợp đồng;
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa các bên. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà tranh chấp không được giải quyết thông qua hòa giải thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng.

Điều 10. Điều khoản chung

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng, đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực

Hợp đồng này được lập thành 03 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, Văn phòng Công chứng X giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                    (Ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Related posts