Trang chủ - Công văn đôn đốc, nhắc nhở

Công văn đôn đốc, nhắc nhở

CÔNG TY TNHH A
BAN GIÁM ĐỐC
Số: 07/CV-BGĐ
V/v đôn đốc, nhắc nhở việc
thực hiện mặc đồng phục đối
với toàn bộ nhân viên trong
công ty
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

  • Trưởng các phòng ban
  • Các công, nhân viên

Thực hiện kế hoạch của Công ty về việc mặc đồng phục theo Công văn số … ngày … tháng … năm … , nhìn chung các cán bộ, công nhân viên  đã có ý thức thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân khi làm việc tại Công ty chưa thực hiện quy định mặc đồng phục. Ban Giám đốc yêu cầu Trưởng các phòng ban nhắc nhở, đôn đốc nhân viên thực hiện việc mặc đồng phục. Phòng Hành chính – Nhân sự có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và lập danh sách vi phạm để tiến hành kỷ luật theo quy định của Công ty.

Ban Giám đốc yêu cầu Trưởng các Phòng ban có trách nhiệm phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.BGĐ.
TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC      
Nguyễn văn A    

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN