Trang chủ - Thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế

Thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế

Thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế là văn bản được sử dụng để thông báo trong trường hợp một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và bên kia muốn chấm dứt hợp đồng.

CÔNG TY TNHH A
BAN GIÁM ĐỐC
Số:
V/v chấm dứt hợp đồng kinh tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần B

  • Căn cứ Hợp đồng mua bán hàng hóa số … giữa Công ty A và Công ty B ký ngày … tháng … năm ….
  • Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng
  • Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của các bên.

Công ty chúng tôi xin thông báo đến Quý Công ty về việc đơn phương chấm dứt Hơp đồng mua bán hàng hóa số … như sau:

Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty chúng tôi và Quý Công ty đã ký kết và thực hiện Hợp đồng này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì Quý Công ty đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó. Theo thỏa thuận hợp đồng, Quý Công ty có trách nhiệm giao lô hàng thứ 2 cho Công ty chúng tôi vào ngày 01 tháng 10 năm 2020, trường hợp chậm giao quá 07 ngày mà không có lí do chính đáng thì Công ty chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Căn cứ vào thực tế thực hiện hợp đồng, đến ngày 08 tháng 10 năm 2020, Công ty chúng tôi chưa nhận được lô hàng thứ  2. Chúng tôi cũng  không nhận được bất kỳ thông báo hay lí do chính đáng. Chúng tôi nhận thấy Quý Công ty đã vi phạm thỏa thuận Hợp đồng và không nhận thấy Quý Công ty có thiện chí giải quyết vấn đề này.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình, Chúng tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và không phải bồi thường thiệt hại cho Quý Công ty. Thời hạn chấm dứt Hợp đồng bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 năm 2020.

Quý Công ty vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng từ phía Công ty chúng tôi.

Trân trọng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.CÔNG TY A
TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC      

Nguyễn văn A    

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN