Trang chủ - Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

Công ty Luật LVN cung cấp: Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


HỢP ĐỒNG SỐ: ……BL             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          ————–

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

1.Bên bảo lãnh:

Ông (bà): …………………………………………………………… tuổi ………….

 • Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….
 • Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

2.Bên được bảo lãnh:

Ông (bà): …………………………………………………………… tuổi …………

 • Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………
 • Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….…..

Hoặc ông (bà): ………………………………………………………………….…..

 • Đại diện cho (đối với tổ chức): …………………………………………….….
 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………..
 • Số điện thoại: ………………….. Fax: ………………….

3.Bên nhận bảo lãnh:

Ông (bà): …………………………………………………………tuổi …………

 • Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………
 • Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….…..

Hoặc ông (bà): ………………………………………………………………….…..

 • Đại diện cho (đối với tổ chức): …………………………………………….….
 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………..
 • Số điện thoại: ………………….. Fax: ………………….

Thửa đất bảo lãnh

 • Diện tích đất bảo lãnh: …………………………………………………… m2
 • Loại đất: …………………………………………………………………………

Hạng đất (nếu có)

 • Thửa số: …………………………………………………………………………
 • Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..
 • Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………..
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………. do ………….….. cấp ngày …… tháng ……… năm ……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

4.Các bên thỏa thuận ký hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau:

1.Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh

 • Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh
 • Quyền được nhận tiền vay do bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng này.
 • Quyền được xóa bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thỏa mãn trong hợp đồng.
 • Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xóa bảo lãnh tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất: không hủy hoại làm giảm giá trị của đất bảo lãnh.

2.Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh:

 • Quyền yêu cầu bên bảo lãnh giao giấy tờ về quyền sử dụng đất bảo lãnh và giấy tờ về sở hữu tài sản gắn liền với đất bảo lãnh (nếu có).
 • Quyền kiểm tra, yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này.
 • Có nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh vay đủ số tiền theo hợp đồng này.
 • Trả lại giấy cho bên bảo lãnh khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác mà các bên đã thỏa thuận.

5.Hai bên thỏa thuận các phương thức xử lý quyền sử dụng đất và tài sản thế chấp để thu nợ khi bên thế chấp không trả được nợ như sau:

 • Xử lý quyền sử dụng đất và tài sản đã bảo lãnh để thu nợ theo hợp đồng này.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản đã bảo lãnh để thu nợ thì bên nhận bảo lãnh được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất đã bảo lãnh hoặc khởi kiện ra Tòa án, phát mại tài sản gắn liền trên đất (nếu có) để thu nợ.

6.Các thỏa thuận khác

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

7.Cam kết của các bên:

a. Bên bảo lãnh cam kết rằng quyền sử dụng đất đem bảo lãnh và tài sản gắn liền với đất là hợp pháp và không có tranh chấp.

b.Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều đã thỏa thuận trong hợp đồng.

c.Bên nào không thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

d.Hợp đồng này lập tại ………. ngày …. tháng …. năm ……, thành 4 bản có giá trị như nhau:

 • Bên bảo lãnh giữ một bản;
 • Bên nhận bảo lãnh giữ một bản;
 • Đăng ký bảo lãnh một bản;

e.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền sau đây xác nhận.

BÊN BẢO LÃNH           BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH            TỔ CHỨC TÍN DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1.Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bảo lãnh:

 • Về giấy tờ sử dụng đất: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 • Về hiện trạng thửa đất:

Chủ sử dụng đất: ……………………………………………………………………..

Loại đất: ………………………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………………………..

Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

Số thửa đất: …………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ……………………………………….

 • Về điều kiện bảo lãnh: Thuộc trường hợp được bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất quy định tại điểm 1 khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01-11-2001 của Chính phủ.
 • Đăng ký thế bảo lãnh từ ngày … tháng … năm …. đến ngày … tháng … năm …. tại Ủy ban nhân dân.

…….. ngày ….. tháng ….. năm …….

ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ghi rõ họ tên, ký tên và đóng dấu)

2.Xác nhận xóa bảo lãnh:

 • Ông (bà): ………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
 • Đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ: ….. giờ …. ngày …. tháng …. năm ……

…….. ngày …… tháng ……. năm ………

BÊN NHẬN BẢO LÃNH

(Ghi rõ họ tên, ký tên và đóng dấu)

 

 

 3.Xác nhận xóa đăng ký bảo lãnh hoặc thay đổi đăng ký bảo lãnh (nếu có) của UBND xã phường, thị trấn nơi có đất bảo lãnh.

Xóa đăng ký bảo lãnh hoặc thay đổi đăng ký bảo lãnh từ ngày … tháng … năm …

…….. ngày ….. tháng ….. năm …….

ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ghi rõ họ tên, ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN