Trang chủ - Công văn đề nghị hợp tác

Công văn đề nghị hợp tác

Công văn đề nghị hợp tác là văn bản được lập ra để đề nghị về việc hợp tác thực hiện công việc nào đó. Công văn nêu rõ nội dung đề nghị, công việc cần hợp tác thực hiện.

CÔNG TY TNHH A
BAN GIÁM ĐỐC
Số:
V/v đề nghị hợp tác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần B

Ngày … tháng … năm …, Công ty chúng tôi nhận được văn bản số … của Quý Công ty  đề nghị Công ty chúng tôi thực hiện công việc … . Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, chúng tôi nhận thấy để công việc … đạt được kết quả tốt nhất, chúng tôi cần sự hợp tác làm việc của Quý Công ty trong quá trình hoàn thiện công việc. Do vậy, chúng tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý Công ty xem xét và chấp nhận hợp tác với chúng tôi trong quá trình làm việc.

Điều 1. Mục đích

Đề nghị Quý Công ty hợp tác với Công ty chúng tôi trong quá trình hoàn thiện công việc

Điều 2. Nguyên nhân đưa ra đề nghị

………………………………….

Điều 3. Quá trình hợp tác

3.1. Quá trình chuẩn bị

…………………………………….

3.2. Quá trình thực hiện

……………………………………..

3.3. Tổng kết

…………………………………………

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Công ty chúng tôi kính gửi Quý công ty Công văn số ….về việc đề nghị hợp tác. Kính đề nghị Quý Công ty xem xét, chấp nhận đề nghị của chúng tôi và có phản hồi sớm nhất cho Công ty chúng tôi.

Trân trọng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.BGĐ.
TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC      

Nguyễn văn A    

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191