Trang chủ - CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN …
PHÒNG …  
Số:………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020 

CÔNG VĂN

(V/v đề nghị sửa chữa đường giao thông nội bộ)

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ …

Phòng … chịu trách nhiệm quản lý về cơ sở vật chất, hệ thống đường giao thôi nội bộ công ty.

Ngày …/…/…, do … khiến cho hệ thống đường giao thông nội bộ trong công ty bị xuống cấp. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến đến việc đi lại của cán bộ, công nhân viên trong công ty; việc vận chuyển hàng hóa; gây những hạn chế, khó khăn cho việc phát triển, hoạt động của công ty.

Vậy nên, bằng Công văn này, phòng … đề nghị sửa chữa đường giao thông nội bộ để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Đề nghị Ban giám đóc xem xét giải quyết yêu cầu của Phòng chúng tôi..

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN