Trang chủ - Công văn gia hạn hợp đồng thi công

Công văn gia hạn hợp đồng thi công

Công văn gia hạn hợp đồng thi công được sử dụng khi công việc thi công không thể hoàn thành đúng thời hạn và cần có thêm thời gian để thực hiện công việc.

CÔNG TY TNHH A
BAN GIÁM ĐỐC
Số: 07/CV-BGĐ
V/v gia hạn hợp đồng thi công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần B

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần B theo Công văn số …. về việc gia hạn hợp đồng thi công cho hợp đồng thi công số … .Công ty và tình hình thời tiết thời gian vừa qua, Công ty TNHH A đồng ý gia hạn hợp đồng thi công số … . Thời hạn thi công hợp đồng được gia hạn thêm 03 tháng so với hợp đồng thi công đã ký. Công ty Cổ phần B chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh.

Công ty TNHH A yêu cầu Công ty Cổ phần B đôn đốc, triển khai thi công để hoàn thành công việc trong phạm vi thời gian đã được gia hạn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.BGĐ.
TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC      


Nguyễn văn A    

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191