Trang chủ - Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không cần thành lập pháp nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NHÀ HÀNG

Số:

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A

Trụ sở:

Mã số thuế

Số điện thoại

Người đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN B

Trụ sở:

Mã số thuế

Số điện thoại

Người đại diện:

Chức vụ:

Các bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A và bên B thống nhất cùng hợp tác kinh doanh nhà hàng X

 • Thời gian:
 • Địa điểm
 • Mục đích: nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận

Điều 2. Cách thức thực hiện

2.1. Góp vốn

– Bên A góp vốn bằng toàn bộ chi phí đầu tư cho địa điểm kinh doanh: tiền thuê nhà, mua máy móc, nguyên vật liệu, thiết bị để hoàn thành cơ sở vật chất tại địa điểm kinh doanh, tiền thuê nhân công và các chi phí phát sinh từ việc kinh doanh nhà hàng.

– Bên B góp bằng thương hiệu X, đầu bếp, công thức và trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

2.2. Phân chia lợi nhuận

Lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ: Bên A 60%, Bên B 40%.

Lợi nhận được chia là số tiền còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ tổng chi phí phát sinh trong tháng kinh doanh.

2.3. Nguyên tắc tài chính

– Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực

– Đối với các khoản chi có giá trị trên 10 triêu đồng/lần (trừ các khoản đầu tư ban đầu) đề phải có sự thống nhất và đồng thuận của hai bên.

– Các tài sản do bên nào đầu tư thuộc sở hữu của bên đó, khi thanh lý hợp đồng, bên sở hữu được quyền quyết định tài sản của mình.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Cam kết kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật
 • Có trách nhiệm cùng xây dựng, bảo vệ uy ín, hình ảnh thương hiệu trong thời gian hợp đồng có hiệu lực
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, điều động nhân sự tại của hàng (trừ vị trí đầu bếp)
 • Lên kế hoạch trả lương và các chế độ khác cho nhân viên
 • Trực tiếp quản lý và chủ động sử dụng các nguồn thu của nhà hàng, có trách nhiệm với những mất mát
 • Được hưởng 60% lợi nhận của nhà hàng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Cử đầu bếp, phụ bếp cho chất lượng để đảm bảo đồ ăn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất, chịu trách nhiệm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà hàng
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký kinh doanh cũng như các giấy phép để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng
 • Được hưởng 40% lợi nhận
 • Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà hàng, chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra thiệt hjai, thất thoát do lỗi của bên B

Điều 5. Quyền sở hữu trí tuệ

Bên B có nghĩa vụ tự đặt tên và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm theo quy định của pháp luật cho nhà hàng; nhãn hiệu, công thức kinh doanh của nhà hàng. Sau khi dùng quan hệ hợp tác, quyền sử dụng và sở hữu nhãn hiệu, công thức kinh doanh của nhà hàng thuộc sở hữu chung của hai bên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp:

 • Hết hạn hợp đồng;
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Bên A có nhu cầu đột xuất, cấp bách cần sử dụng mặt bằng;
 • Bên B đã đạt được mục đích sử dụng;
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 30 ngày.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,..và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 9. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

9.1. Bồi thường thiệt hại      

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

9.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 10. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứ thông tin bảo mật của các bên cho đến khi: công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được phổ biến rộng rãi trước công chúng. Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã nhận được trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 11. Điều khoản chung

Hợp đồng này lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN