Trang chủ - HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI CHO THUÊ VĂN PHÒNG

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI CHO THUÊ VĂN PHÒNG

CÔNG TY …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/2020/HĐTTHà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI CHO THUÊ VĂN PHÒNG

 • ­Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2020, tại văn phòng Công ty …  – số … , chúng tôi gồm có:

BÊN A – BÊN THUÊ VĂN PHÒNG: CÔNG TY ………………………

Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ:………………………..

Điện thoại: (08) ………………………  Fax:(08)……………….  

Người đại diện: …………………   Chức vụ:………………….

BÊN B – BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG: CÔNG TY …………….

Mã số thuế:   ……………………..

Địa chỉ:…………………….Chi nhánh:   …………….

Điện thoại:   …………………………………….

Người đại diện:……………………….. Chức vụ:   ……………….

Tài khoản số:   ……………. Tại Ngân hàng:   …………..

Sau khi bàn bạc, Bên A đã chọn Bên B trở thành nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị theo các điều khoản sau:  

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên B cung cấp dịch vụ tiếp thị cho một phần tòa nhà văn phòng … – tại: …, cụ thể như sau:

 • Khách hàng thuê: Công ty ………………………………….
 • Đại diện: ông …………………………….
 • Diện tích thuê: … m2
 • Tại vị trí: phòng …  Tầng: …
 • Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………
 • Văn phòng, hệ thống cung cấp điện và nước được bàn giao cho Bên B phải trong tình trạng sử dụng tốt mà Bên B đã khảo sát và chấp nhận.
 • Giá cho thuê cơ bản: VNĐ/m2 (giá đã bao gốm phí dịch vụ & chưa thuế 10%)  

ĐIỀU 2. GIÁ THUÊ VĂN PHÒNG & CÁC CHI PHÍ KHÁC

 • Giá thuê/cho thuê văn phòng nói trên: ………………………………………………
 • Giá thuê/cho thuê nói trên bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này; và không bao gồm tiền điện, điện thoại, chi phí dịch vụ vệ sinh trong văn phòng và các chi phí khác do Bên B sử dụng.
 • Giá thuê/cho thuê nói trên sẽ ổn định trong suốt thời gian thuê theo điều 3.1
 • Các chi phí khác:
 • Tiền điện sinh hoạt: Do Bên B chịu theo giá điện kinh doanh do ngành điện lực địa phương quy định và theo thực tế sử dụng hằng tháng (có đồng hồ đo đếm điện riêng).

ĐIỀU 3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

 • Thời hạn thuê văn phòng: ……………………………
 • Điều kiện gia hạn: Sau khi hết hợp đồng. Bên B được quyền ưu tiên gia hạn hoặc kí kết hợp đồng mới, nhưng phải báo trước vấn đề cho Bên A bằng văn bản ít nhất…… tháng.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Đồng tiền thanh toán:

 • Bằng VNĐ (Đồng Việt Nam) quy đồi theo tỷ giá bán ra USD/VNĐ của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại Hồ Chí Minh tại thời điểm thanh toán.

2. Thời hạn thanh toán :

 • Tiền đặt cọc : Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi kí hợp đồng này, Bên B chuyển trước cho Bên A tiền đặt cọc tương đương với……. tháng tiền thuê/cho thuê văn phòng là………………………………………..
 • Khoản tiền đặt cọc này sau khi đã trừ đi các khoản chi phí điện thoại, điện, v.v… sẽ được hoàn lại cho Bên B trong vòng 05 ngày làm việc sau khi kết thúc hợp đồng cùng với điều kiện Bên B phải hoàn tất mọi trách nhiệm nêu trong hợp đồng này.
 • Tiền thuê/cho thuê văn phòng: Bên B thanh toán cho Bên A tiền thuê/cho thuê văn phòng của mỗi kỳ 03 (ba) tháng, tương đương ………………………………………..
 • Kỳ đầu : Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi kí hợp đồng này, Bên B thanh toán cho Bên A ……………………………………………………………………….
 • Các kỳ tiếp theo : Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc đầu tiền của mỗi kỳ 03 (ba) tháng, Bên B thanh toán cho Bên A số tiền …………………………………………..
 • Tiền sử dụng điện sinh hoạt :Bên B thanh toán cho Bên A tiền sử dụng điện sinh hoạt hằng tháng trong vòng 05 (năm) ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
 • Trong trường hợp thanh toán chậm so với thời gian quy định nói trên, Bên B phải thanh  toán cho Bên A chi phí phụ trội bằng 0,1% ( không phẩy một phần trăm) cho mỗi ngày chậm thanh toán trên tổng số tiền chậm thanh toán. Nếu chậm thanh toán vượt quá 30 (ba mươi) ngày, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này.

3. Phương thức thanh toán : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo chi tiết như sau:

 • Đơn vị thụ hưởng:……………………………………………………
 • Tài khoản VNĐ:…………………………………….…………………..

4. Chi phí chuyển tiền qua ngân hàng : Do Bên B chịu.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1      QUYỀN CỦA BÊN A

 • Được quyền yêu cầu báo cáo về tình hình công việc đang xúc tiến giữa Bên B và khách hàng tiềm năng;
 • Được quyền chấm dứt hợp đồng này mà không cần báo trước nếu Bên A phát hiện Bên B sử dụng các tài liệu của Bên A nhằm mục đích quảng bá dịch vụ cho một Bên thứ ba nào khác mà không được Bên A đồng ý.

5.2      NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Cung cấp các tài liệu đầy đủ & kịp thời cho Bên B;
 • Trả tiền đặt cọc, tiền thuê/cho thuê và các chi phí khác đầy đủ và đúng thời hạn.
 • Sử dụng diện tích được cho thuê theo đúng mục đích đã đăng ký và cho phép.
 • Nếu cần sửa chữa và cải tạo diện tích được thuê do nhu cầu sử dụng của mình, Bên B phải được sự đồng ý của Bên A bằng văn bản, và phải tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản; mọi chi phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo do Bên B chịu. Khi hợp đồng này chấm dứt hoặc khi Bên B bàn giao lại cho Bên A diện tích được thuê cho Bên A, văn phòng phải được giữ nguyên trạng khi bàn giao và Bên B không được đòi bồi thường về những chi phí xây dựng, cải tạo mới này.
 • Bồi thường bất kỳ/mọi hư hỏng phần được thuê và/hoặc bất kỳ/mọi mất mát về các trang thiết bị và đồ đạc cũng như các tác hại gây ra cho người khác do việc sử dụng của Bên B.
 • Thông báo kịp thời cho Bên A bất kỳ hư hỏng phần được thuê của tòa nhà do tuổi thọ tòa nhà hoặc do thiên tai gây ra.
 • Tuân thủ nghiêm túc mọi luật lệ, pháp luật quy định do nhà nước CHXHCNVN ban hành.
 • Chấp hành mọi quy định về bảo vệ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước pháp luật VN hiện hành.
 • Không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích được thuê cho cá nhân/công ty/tổ chức khác.
 • Thanh toán dứt điểm mọi chi phí sử dụng điện, điện thoại, fax và các chi phí khác (nếu có) trước khi thanh lý hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm về bất kỳ/toàn bộ sự bảo dưỡng và mất mát các trang thiết bị, nội thất trong văn phòng, tài sản cá nhân

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1      QUYỀN CỦA BÊN B

 • Được sử dụng các thông tin về tòa nhà mà Bên A cung cấp để tiếp thị  đến khách hàng tiềm năng;
 • Được phối hợp với Bên A dẫn khách viếng thăm tòa nhà;
 • Được quyền nhận phí dịch vụ theo đúng cam kết;
 • Được quyền chấm dứt hợp đồng này mà không cần báo trước nếu Bên A chậm thanh toán hay có biểu hiện ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng của Bên B mà không thông báo cho Bên B biết.

6.2      NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Phối hợp chặt chẽ với Bên A trong quá trình làm việc với khách hàng và tuân theo các quy trình, thủ tục mà hai Bên đã đồng ý;
 • Cập nhật các thông tin của khách hàng cho Bên A trong quá trình đàm phán hợp đồng với khách thuê;
 • Bảo mật các thông tin do Bên A cung cấp;
 • Đảm bảo Bên B là đơn vị tiếp thị duy nhất của khách hàng mà Bên B giới thiệu cho Bên A.  
 • Đảm bảo và cam kết rằng tòa nhà nói trên thuộc quyền sở hữu của BÊN A, và BÊN A có đủ quyền hạn được cho thuê, BÊN A đảm bảo rằng tòa nhà này không bị tranh chấp.
 • Bàn giao cho Bên B toàn bộ diện tích cho thuê với mọi trang thiết bị, tiện nghi của hạ tầng kỹ thuật như đã quy định tại Điều 1, vào ngày có hiệu lực của hợp đồng này
 • Đảm bảo cho Bên B quyền sử dụng hợp pháp, trọn vẹn, riêng biệt phần diện tích cho thuê.Sửa chữa kịp thời những hư hỏng về cấu trúc xây dựng tòa nhà gây ra, đo độ tuổi của tòa nhà, hoặc do thiên tai, và chịu mọi chi phí cho việc sửa chữa này.
 • Bồi thường cho Bên B mọi thiệt hại về vật chất và sức khỏe gây ra do sự chậm trễ sửa chữa trong trường hợp xảy ra sự hư sụp tòa nhà.
 • Hướng dẫn Bên B chấp hành nghiêm túc và đầy đủ mọi luật lệ quy định pháp lý do Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

1. Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Vào ngày hết hạn hợp đồng.
 • Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, chiến tranh, hỏa hoạn, v.v….
 • Theo quy hoạch chung của Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bên B không thể tiếp tục kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của cấp thẩm quyền. Trong 4 trường hợp trên Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B tiền đặt cọc.
 • Chậm thanh toán theo quy định của Điều 4. Trong trường hợp này, Bên A sẽ không hoàn lại cho Bên B tiền đặt cọc.

2. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do thỏa thuận của các Bên:

 • Hợp đồng này không được đơn phương chấm dứt trước thời hạn bởi bên nào. Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản ít nhất là………. tháng và thời hạn thuê/cho thuê phải đạt được tối thiểu…… tháng. Trong trường hợp này, Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B tiền đặt cọc và tiền thuê/ cho thuê văn phòng còn thừa của Bên B (nếu có).
 • Nếu Bên B chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn mà không tuân thủ quy định nói trên, Bên B sẽ mất tiền đặt cọc.
 • Nếu Bên A chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn mà không tuân thủ quy định nói trên, Bên A phải hoàn trả lại cho Bên B tiền đặt cọc, tiền thuê/cho thuê còn thừa của Bên B (nếu có) và phải bồi thường cho Bên B số tiền tương đương với tiền đặt cọc.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng này. Mọi thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung một hay nhiều điều khoản, điều kiện của hợp đồng này phải được cả 2 bên thỏa thuận bằng văn bản và lập thành phụ lục hợp đồng.
 • Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến việc cho thuê văn phòng, Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với những quy định của Pháp luật Việt Nam.
 • Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử. Quyết định của tòa án là chung thẩm và có hiệu lực cưỡng chế thi hành với các bên có liên quan. Bên thua phải chịu toàn bộ án phí và các chi phí khác (nếu có), trừ khi có thỏa thuận khác.
 • Mỗi Bên cam kết không sử dụng Hợp đồng này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái đạo đức hay mục đích nói xấu, thiệt hại cho Bên còn lại. Mỗi Bên không được sử dụng tên của Bên kia kết hợp vào toàn bộ hay một phần của bất kỳ các hoạt động nào của Bên còn lại. Các thông tin trong hợp đồng này là bảo mật và không được tiết lộ cho Bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Bên kia. Mỗi Bên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kinh doanh của mình.
 • Hợp đồng này được lập thành 02 bản: Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN