Trang chủ - Hợp đồng khám chữa bệnh

Hợp đồng khám chữa bệnh

Hợp đồng khám chữa bệnh được sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám có quy mô hoạt động tự chủ tài chính. Việc ký kết hợp đồng hay yêu cầu khám chữa bệnh hoàn toàn dựa theo yêu cầu tự nguyện đến từ cả hai phía bệnh nhân và cơ sở y tế.

Định nghĩa Hợp đồng khám chữa bệnh

Hợp đồng khám chữa bệnh là hợp đồng cung cấp dịch vụ đặc thù bao gồm các dịch vụ chăm sóc y tế theo quy định và lược đồ điều trị khoa học đã được công nhận.

Mẫu Hợp đồng khám chữa bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

               …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG CHỮA BỆNH

Số: …/HĐCB

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009;
 • Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên B:

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc thỏa thuận

Bên A đồng ý thuê đích danh bên B tiến hành chữa bệnh cho toàn thể nhân viên bên A tại Phòng khám đa khoa của bên A, địa chỉ … theo thời hạn được ghi nhận trong Hợp đồng này.

Điều 2. Thời hạn công việc

Bên A thuê bên B thực hiện các hoạt động chuyên môn tại Phòng khám trong vòng 6 (sáu) tháng, kể từ ngày ký kết hợp đồng tức ngày …/…/…

Điều 3. Chế độ làm việc

3.1. Thời gian làm việc:

– Làm việc đủ 8 giờ/tuần, từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Buổi sáng: từ 8:00 đến 12:00

+ Buổi chiều: từ 13:30 đến 17:30

– Thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

– Bên B nghỉ đột xuất thì phải thông báo cho bên A, muộn nhất là trước 24 giờ. Trường hợp bên B nghỉ quá 5 ngày làm việc liên tục, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không cần báo trước.

3.2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

– Giá trị hợp đồng: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Giá trị hợp đồng tương ứng với 06 (sáu) tháng làm việc liên tục của bên B. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên thỏa thuận xác định lại giá trị hợp đồng tại thời điểm chấm dứt.

– Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B theo 3 đợt:

Đợt 1: thanh toán 20% giá trị hợp đồng ngay tại thời điểm ký kết.

Đợt 2: thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau 03 (ba) tháng làm việc, kể từ ngày ký kết.

Đợt 3: thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau 06 (tháng) tháng làm việc, kể từ ngày ký kết.

– Thông tin số tài khoản của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B cung cấp tài liệu, giấy tờ chứng minh chuyên môn, lĩnh vực hành nghề;

– Giám sát, điều hành công việc chuyên môn của bên B trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B;

– Bảo đảm chất lượng cơ sở vật chất, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết để bên B tiến hành hoạt động chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, tai nạn liên quan trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi theo thỏa thuận;

– Yêu cầu bên A cung cấp tài liệu, giấy tờ đảm bảo hoạt động hợp pháp của Phòng khám;

– Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến cho người bệnh trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Đảm bảo các nguyên tắc của hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định pháp luật có liên quan;

– Giữ thái độ ân cần, hòa nhã, tận tâm, nhiệt thành với người bệnh;

– Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án;

– Chấp hành nội quy, kỷ luật làm việc và các quy định của Phòng khám;

– Cam kết về tính hợp pháp của chứng chỉ hành nghề, không trong thời gian bị đình chỉ hành nghề;

– Chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn và theo sự phân công, chỉ định của bên A;

– Sử dụng, bảo quản trang thiết bị vật tư y tế có sẵn tại Phòng khám; các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được bên A trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 6. Bồi thường thiệt hại

Bên B gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm cho nhân viên của bên A thì chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo mức thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi gây thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 7. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự.

– Bên gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn đã thỏa thuận;

– Một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng do sự kiện bất khả kháng;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trường hợp này phải báo trước cho bên kia muộn nhất là 07 (bảy) ngày. Bên vi phạm nghĩa vụ báo trước phải chịu phạt vi phạm với mức phạt bằng 25% giá trị Hợp đông này.

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 06 (sáu) tháng, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên có thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp đồng này thì thỏa thuận phải được lập thành văn bản, có chữ ký của cả hai bên.

– Đính kèm Hợp đồng này là 01 (một) bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp cho Phòng khám đa khoa của bên A; 01 (một) bản sao Giấy phép hoạt động Phòng khám đa khoa của bên A; 01 (một) bản sao Chứng chỉ hành nghề của bên B.

         Bên A                                                                                Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191