Trang chủ - Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát

Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát

Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát là văn bản thỏa thuận giữ bên chủ đầu tư và bên nhà thầu tư vấn về công việc tư vấn giám sát khảo sát. Trong đó hợp động quy định cụ thể về công việc cần thực hiện, chi phí, quyền và nghĩa vụ của các bên để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng diễn ra nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT KHẢO SÁT

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật xây dựng 2014;
 • Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2020, tại…., chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ TƯ VẤN

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại điện:

Chức vụ

BÊN B: BÊN TƯ VẤN

Công ty CP B

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại diện

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê tư vấn giám sát và bên B đồng ý nhận tư vấn giám sát. Do đó bên A thuê bên B tư vấn giám sát trong công tác khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật của bên A với các nội dung sau:

 • Đối tượng
 • Thời gian
 • Địa điểm
 • Mục đích

Điều 2. Thực hiện hợp đồng

Bên A cung cấp đầy đủ các thông tin và giấy tờ cần thiết liên quan đến công trình cần khảo sát

Bên B thực hiện công việc tư vấn giám sát:

+ Tư vấn giám sát khảo sát địa chất phục vụ thiết kế nền móng nhằm cung cấp thông tin về đất nền và nước ngầm phục vụ thiết kế nền móng

 • Khảo sát địa chất: lập phương án khảo sát, triển khai thi công hiện trường, triển khai thí nghiệm trong phòng và tổng hợp, lập báo cáo kết quả khảo sát
 • Tư vấn giám sát: kiểm tra yêu cầu kỹ thuật, phương án và các tiêu chuẩn kiến nghị áp dụng làm cơ sở để kiểm tra giám sát

+ Tư vấn giám sát địa kỹ thuật: tư vấn giám sát các về đề liên quan đến mặt bằng, đất, nước và nền móng

 • Kiểm tra giám sát công tác đắp đất
 • Kiểm tra giám sát công tác đào đất
 • Kiểm tra giám sát công tác thi công nền móng

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Tổng chi phí tư vấn giám sát khảo sát:…… đồng (bằng chữ:………)

Thời hạn thanh toán:

 • Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên A thanh toán 50% giá trị hợp đồng cho bên B
 • Bên A thanh toán 50% còn cho bên B khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng

Hình thức: trả tiền mặt hoặc chuyển khoản ( Người nhận:……………. STK:………………….)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Sở hũu và sử dụng sản phẩm tư vấn

– Kiểm tra chất lượng công việc của bên B

– Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng

– Yêu cầu bên B thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng được yêu cầu năng lực theo quy định.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp cho bên B thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để phục vụ quá trình thực hiện hợp đồng.

– Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng.

– Giải quyết kiến nghị của bên B theo thẩm quyền

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt thại cho bên B nếu bên A cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ dẫn đến thiệt hại cho bên B

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

– Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công việc hợp đồng

– Đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên A

– Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của bên A

– Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Hoàn thanh công việc đúgn tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng

– Bảo quan và giao lại cho bên A những tài liệu và trang thiết bị do bên A cung cấp sau khi hoàn thành công việc

– Giữ bí mật liên quân đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng và pháp luật quy định

– Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng chọ hợp đồng

– Cung cấp hồ sơ, tài liệu phụ vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,… theo yêu cầu

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B thanh toán chi phí theo tỷ lệ hoàn thành công việc cho bên A.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng này mà không khắc phục  trong vòng 07 ngày để từ ngày nhận được thông báo của bên kia.
 • Trong các trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo trước 07 ngày cho bên kia.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 11. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứa thông tin bảo mật của công ty cho đến khi: công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng. Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình thực hiện hợp đồng

Điều 12. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                             (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN