Trang chủ - Biên bản họp lớp xét điểm rèn luyện, đánh giá kết quả rèn luyện

Biên bản họp lớp xét điểm rèn luyện, đánh giá kết quả rèn luyện

Biên bản họp lớp xét điểm rèn luyện, đánh giá kết quả rèn luyện

Trường: …                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: …                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP LỚP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm: phòng số …, trường …

2. Thành phần tham gia:

– Giáo viên chủ nhiệm: …

– Lớp trưởng: ….

– Bí thư: …

– Tập thể lớp …               Sĩ số: …       Hiện diện: …         Vắng mặt: …

3. Chủ tọa, thư ký:

– Chủ tọa cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm – Thầy/cô ………..

– Thư ký cuộc họp (Người lập biên bản):

4. Nội dung cuộc họp:

– Xét điểm rèn luyện trong học kỳ I năm học 2020 – 2021;

– Xét hạnh kiểm và đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh trong học kỳ I năm học 2020 – 2021;

5. Diễn biến cuộc họp:

– Các tổ trưởng nhận xét về tổ viên mà mình phụ trách;

– Lớp trưởng và bí thư nhận xét về tình hình học tập và rèn luyện chung của lớp;

 – Giáo viên chủ nhiệm đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh dựa trên những tiêu chí về:

          +) Ý thức tham gia học tập, phát biểu bài trên lớp và hoàn thành bài tập về nhà;

          +) Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường;

          +) Ý thức tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức;

          +) Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường

– Từ đó xét hạnh kiểm của từng học sinh trong lớp:

          +) Số học sinh đạt hạnh kiểm tốt: …

          +) Số học sinh đạt hạnh kiểm khá: …

          +) Số học sinh đạt hạnh kiểm trung bình: …

          +) Số học sinh đạt hạnh kiểm yếu: …

– Ý kiến của các thành viên trong lớp:

………………………………………………………………….

– Dựa trên học lực và hạnh kiểm đã xét ở trên giáo viên chủ nhiệm đưa ra những khen thưởng và phần quà cho những học sinh có kết quả học tập và hạnh kiểm tốt:

          Danh sách học sinh: +) ……………..

                                           +) …………….

– Dựa trên học lực và hạnh kiểm đã xét ở trên giáo viên chủ nhiệm phê bình và kỷ luật những học sinh có kết quả học tập và hạnh kiểm trung bình và yếu:

          Danh sách học sinh: +) ……………..

                                           +) …………….

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ cùng ngày.

Thư ký đọc lại biên bản họp lớp cho tập thể lớp cùng nghe.

          CHỮ KÝ THƯ KÝ                                                   CHỮ KÝ CHỦ TỌA


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191