Trang chủ - Mẫu thông báo thu hồi mặt bằng cho thuê

Mẫu thông báo thu hồi mặt bằng cho thuê

…………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
Số:……….………,ngày….tháng….năm…..  

THÔNG BÁO

V/v thu hồi mặt bằng cho thuê

Kính gửi:……………………………………………………………….

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;
  • Căn cứ Hợp đồng cho thuê mặt bằng số….. ký ngày…./…../…………….

Giữa………………………………………..và……………………………tại…………..

  • Căn cứ ………………..

………………..(Bên thu hồi) là …………………………………………………………….

Xin thông báo nội dung như sau:

  1. Thu hồi mặt bằng cho thuê có diện tích là……m2 tại địa chỉ:………………..

với: Ông/bà:………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………số điện thoại:…………………………………

Số CMND/CCCD:……………..Cấp …/…/…. Do………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………

(Nếu là Công ty cần cung cấp thông tin sau:

Công ty:…………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở tại:………………………………………..Điện thoại liên hệ: ………………………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà:…………………………………………………………

Căn cứ đại diện:…………………………………………………………………………………………)

  • Thời gian: kể từ ngày…./…./…..
  • Lý do:………………………………………………………………………………………………
  • Trước khi thu hồi mặt bằng, (bên thuê)…………………. có trách nhiệm  ……….

……………………., (bên cho thuê)………….có trách nhiệm ……………………………………

Đề nghị (bên thuê)…………………………….. thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của (bên cho thuê)………………………………….trong thời gian ………………..

Trân trọng!

Nơi nhận:
………………………
Người ra thông báo
(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191