Trang chủ - Biên bản thanh tra, rà soát cơ sở vật chất trường học

Biên bản thanh tra, rà soát cơ sở vật chất trường học

Biên bản thanh tra, rà soát cơ sở vật chất trường học

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN THANH TRA, RÀ SOÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT

(V/v thanh tra, rà soát cơ sở vật chất Trường……….)

Căn cứ Quyết định số…../… ngày… tháng… năm… của………… về việc thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất trường học năm…………

Vào lúc… giờ ngày… tháng… năm… tại Trường …………………, Đoàn thanh tra……… tiến hành thực hiện việc thanh tra, rà soát cơ sở vật chất của Trường……..

I – Thành phần tham gia

1 – Đại diện Đoàn kiểm tra

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

2 – Đại diện Nhà trường

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

II – Nội dung thanh tra

– Rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình;

– Kiểm tra phòng học: tài sản phòng học…;

– Kiểm tra kho, nhà đa năng – bếp ăn;

– Kiểm tra tài sản khuôn viên trường;

– Tiến hành lập kế hoạch cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất.

III – Kết luận

…………………………………………….

……………………………………………

IV – Đề xuất

……………………………………………

……………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc….. giờ ngày…… tháng…… năm…… Biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA                    ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(ký và ghi rõ họ tên)                                    (ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191