Trang chủ - Biên bản nghiệm thu lắp đặt công

Biên bản nghiệm thu lắp đặt công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮP ĐẶT CÔNG

  1. Tên công trình…………………………………………………………….
  2. Địa điểm nghiệm thu………………………………………………………
  3. Thời gian nghiệm thu: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  4. Đối tượng kiểm tra:………………………………………………………..
  5. Thành phần tham gia nghiệm thu

– Đại diện Cơ quan nhà nước

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

 – Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu giám sát thi công:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

6)  Nội dung nghiệm thu

* Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt;

– Bản vẽ hoàn công công trình;

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình lắp đặt;

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn lắp đặt;

– Nhật ký thi công;

– Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

* Đánh giá

– Về chất lượng hạng mục công trình lắp đặt, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): ………

* Ý kiến khác

……………………

7)  Kết luận

– Xác nhận đạt hay không đạt;

– Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, khắc phục vấn đề gì;

– Đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo của công trình;

– Các kết luận khác (nếu có).

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC       NT GIÁM SÁT THI CÔNG     NT THI CÔNG        

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)       (ký và ghi rõ họ tên)             (ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191