Trang chủ - Mẫu biên bản xác minh đơn tố cáo

Mẫu biên bản xác minh đơn tố cáo

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
ĐOÀN XÁC MINH ĐƠN TỐ CÁO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ……  

BIÊN BẢN XÁC MINH ĐƠN TỐ CÁO

  • Căn cứ các luật liên quan;
  • Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, ….giờ ….. ngày …. tháng …. năm ….., tại …………………………………

Đoàn xác minh tố cáo được thành lập theo Quyết định số …./QĐ… ngày…/…/… của……….., gồm:

  1. Ông/ Bà: ………………………. …Chức vụ: ………………………………….

Đơn vị: ……………………………………………………………………….

  • Ông/ Bà: ………………………. …Chức vụ: ………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………….

Tiến hành làm việc với:

Ông/Bà:……………………………………………Giới tính: ………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………

Nội dung làm việc:

………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành … bản, có nội dung và giá trị như nhau, được giao cho mỗi bên một bản.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý với nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản này gồm … trang, những người có mặt xác nhận vào từng trang./.

NHỮNG NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191