Trang chủ - Biên bản kiểm tra máy tính hỏng

Biên bản kiểm tra máy tính hỏng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …tháng …. năm 20…

BIÊN BẢN KHẢO SÁT, SỬA CHỮA

V/v Sửa chữa hệ thống máy tính hỏng

  • Căn cứ Hợp đồng giữa ……….và…………… số…..ngày….tháng…năm 20….

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ………………… địa chỉ số …………………

Chúng tôi gồm:

  • BÊN BÀN GIAO:………………………

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..…………………

Ông/Bà…………………………. – Chức vụ (nếu có):.……

Địa chỉ:………………………………

Số điện thoại:………………………

  • BÊN NHẬN BÀN GIAO:………………

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..……………

Ông/Bà……………………. – Chức vụ (nếu có):.…………

Địa chỉ:……………………

Số điện thoại:…………………

Hai bên đã thống nhất ký biên bản khảo sát, sửa chữa với nội dung như sau:

  • TRANG THIẾT BỊ

Tên thiết bị: ……………………

Số lượng:………………………

Hệ điều hành:…………………………….

Thông số kĩ thuật:……………………

Tình trạng của thiết bị:……………………

  • KẾT QUẢ KHẢO SÁT

…………………………………………………

  • BIỆN PHÁP SỬA CHỮA:

…………………………………………………

  • KẾT QUẢ NGHIỆM THU:

…………………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, ông/bà…………………. kiểm tra máy tính đã hoạt động tốt và chấp nhận nghiệm thu. Biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)    
BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)      

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191