Trang chủ - Biên bản nghiệm thu khối lượng

Biên bản nghiệm thu khối lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …tháng …. năm 20…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

V/v Công trình xây lắp điện

 • Căn cứ Luật Điện lực 2004 sửa đổi 2012;
 • Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006;
 • Căn cứ Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định hướng dẫn luật điện lực về an toàn điện;
 • Căn cứ Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện;
 • Căn cứ một số Tiêu chuẩn liên quan.

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ……………………… địa chỉ số ………………………

Chúng tôi gồm:

 • ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU:………………

Ông/Bà…………………………. – Chức vụ:……………………………………

 • ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:……………………………….

Ông/Bà…………………………. – Chức vụ:……………………………………

Hai bên đã trao đổi, kiểm định và nhất trí với nội dung như sau:

 1. Công trình: …………………………
 2. Địa chỉ: ……………………………………
 3. Đối tượng nghiệm thu: ……………………
 4. Đánh giá kết quả công việc:
 5. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

……………………………………………………

 • . Chất lượng, kết quả nghiệm thu:

……………………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, ông/bà…………………. đã chấp nhận nghiệm thu. Biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)    
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)      

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191