Trang chủ - Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo

Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo

Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo, hợp đồng cho thuê đặt biển quảng cáo trên diện tích bề mặt bất động sản hay các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách. Hợp đồng thuê đặt quảng cáo là thỏa thuận giữa người có nhu cầu quảng cáo và đơn vị, cá nhân có mặt bằng, diện tích bề mặt phù hợp để đặt quảng cáo. Vị trí đặt quảng cáo rất đa dạng, từ các vị trí trên bất động sản, trên các phương tiện cho đến trên các website, fanpage đều có thể được khai thác để sử dụng cho mục đích quảng cáo. Theo Hợp đồng thuê vị trí đặt biển, hình ảnh quảng cáo thì bên có nhu cầu sẽ phải trả một mức phí nhất định theo thỏa thuận cho bên sở hữu vị trí đó. Việc thanh toán được thực hiện theo tháng, theo quý hoặc cũng có thể theo số click mua hàng đối với một số vị trí trên internet.

Để tìm hiểu rõ hơn về Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo, các bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

1. Mẫu Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo

Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo được xác định là hợp đồng thuê tài sản, và có thể được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản là quyền sử dụng vị trí sử dụng để quảng cáo cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, bên thuê có nghĩa vụ phải trả tiền thuê.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG THUÊ VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

(Số:……/HĐDV-……….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012;

– Căn cứ …;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Cho thuê vị trí quảng cáo (Bên A):

Ông/Bà:………                      Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………

Hiện tại cư trú tại:……………

Số điện thoại liên hệ:……

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:…………

Địa chỉ trụ sở:……………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………                 Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………  Chức vụ:………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………… Do CA………. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………

Hiện tại cư trú tại:………

Số điện thoại liên hệ:……………

Căn cứ đại diện:…………….)

Số tài khoản:………….. Chi nhánh…………

Và:

Bên Thuê vị trí quảng cáo (Bên B):

Ông/Bà:……….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………. Do CA……. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………

Hiện tại cư trú tại:…………………….

Số điện thoại liên hệ:……………

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:……………

Địa chỉ trụ sở:………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………….   Chức vụ:……………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……… Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………

Hiện tại cư trú tại:………………

Số điện thoại liên hệ:…………

Căn cứ đại diện:…………)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A cho Bên B thuê vị trí quảng cáo tại………………… trong thời gian từ ngày…./…./…… đến hết ngày…./…./…… để……………. với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng

Bên A đồng ý  cho Bên B thuê quyền sử dụng vị trí quảng cáo có những đặc điểm sau:

-……………………

(Bạn trình bày các thông tin giúp xác định cụ thể vị trí quảng cáo được Bên A cho bên B thuê, như là địa chỉ, số thửa, diện tích,…)

Trong thời gian từ ngày…./…../……. đến hết ngày…./…../…….. để Bên B thực hiện/sử dụng……

Khi hết thời hạn trên, Bên B có nghĩa vụ bàn giao/giao trả/… vị trí quảng cáo này lại cho Bên A và đảm bảo các yêu cầu sau:

-…………

(Bạn trình bày các yêu cầu giúp xác định Bên B thực hiện đúng nghĩa vụ trả lại tài sản)

Điều 2. Giá và nghĩa vụ thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý để Bên B thuê vị trí quảng cáo được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này trong thời gian từ ngày…/…/….. đến hết ngày…/…./…… với giá là:…………………..VNĐ (Bằng chữ:………… Việt Nam Đồng).

Giá trên đã bao gồm:……………

Và chưa bao gồm:……………

Số tiền trên sẽ được Bên B chia ra thanh toán cho Bên A thành từng lần, cụ thể như sau:

-Lần 1. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:……… Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông:………………                        Sinh năm:…………

Chức vụ:…………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Dưới hình thức……………………….. (trả tiền mặt/chuyển khoản/…)

-Lần 2. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức………….

Cho Ông:………                         Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:…… do CA………… cấp ngày…./…../…….

Dưới hình thức……………………….. (trả tiền mặt/chuyển khoản/…)

Ngoài ra, tất cả các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mà chưa được nêu trên sẽ do Bên……. chịu trách nhiệm chi trả và việc chi trả phải được thực hiện như sau (nếu có):………

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải ……………….. để chuẩn bị thực hiện/thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

…………

Trong thời gian từ ngày…/…/…… đến hết ngày…/…/…… Bên A phải đảm bảo giao cho bên B những giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sử dụng vị trí quảng cáo. Và tiến hành bàn giao mặt bằng/tài sản/… cho Bên A trong thời hạn………. tại địa điểm……………………. có văn bản xác nhận việc bàn giao có chữ ký của những chủ thể sau:…………………………………

Địa điểm Bên B thực hiện trách nhiệm bàn giao giấy tờ/tài sản/… cho Bên A sau khi kết thúc hợp đồng là tại ………………………. Và phải tuân theo quy định sau:

-Công việc………….. phải được hoàn thành muộn nhất vào ngày……/…./….. và có văn bản xác nhận của Ông/Bà…………………….. Sinh năm:………………

Chứng minh nhân dân:…………………… do CA…………….. cấp ngày…/…/…..

Chức vụ:………………….

-Công việc………….. phải được hoàn thành muộn nhất vào ngày……/…./….. và có văn bản xác nhận của Ông/Bà…………………….. Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân:…………………… do CA…………….. cấp ngày…/…/…..

Chức vụ:………………….

………

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ chuyển giao/thông báo/… theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.

…………

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc sử dụng/hoạt động quảng cáo trong thời gian sử dụng/thuê vị trị quảng cáo.

Cam kết sẽ giao trả………… khi hết thời hạn thuê đã được nêu trong Hợp đồng này.

…………

Điều 5.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………

-…………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

-Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

-Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

-Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

-Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

-…

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

   Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

2. Mẫu Hợp đồng cho thuê đặt biển quảng cáo

Hợp đồng cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo thường có giới hạn thời gian và đi kèm theo những điều kiện nhất định, đây cũng là Hợp đồng tương đối phổ biến với những cá nhân, tập thể sở hữu bất động sản, phương tiện nằm tại vị trí dễ quan sát hay có tần suất xuất hiện cao tại các khu vực đông dân cư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ ĐẶT BIỂN QUẢNG CÁO

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;
 • Căn cứ Luật quảng cáo 16/2012/QH13
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên cho thuê (Bên A). ……………

Địa chỉ: ………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ………

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên Thuê (Bên B). ………………

Địa chỉ: …………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….                

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

 • Bên A đồng ý cho bên B được thuê …………… để đặt biển quảng cáo sữa
 • Thời hạn thuê đặt biển quảng cáo : từ ngày………….. đến ngày…………….
 • Địa điểm 
 • Vị trí đặt
 • Kích thước
 • Khối lượng
 • Người liên hệ:…………………….. Điện thoại

 Điều 2: Cách thức thực hiện

 • Đặt  biển quảng cáo
 • Cách thức lắp dặt
 • Mối nối vào vị trí lắp đặt
 • Kiểm tra chất lượng khi lắp đặt
 • Bảo dưỡng biển qua thời gian

Điều 3: Giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán

 • Đơn giá:
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: Số tiền trên sẽ được bên B chia thành 03 lần thanh toán cụ thể cho bên A:
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………. chức danh

CMND/CCCD:…………. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán:

Ngoài ra nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng này có cphats sinh thêm các khoản phí ngoài (bao gồm thuế, lệ phí…) thì bên B sẽ chịu toàn bộ chi phí phát sinh và số tiền này sẽ được chi trả theo hình thức và phương thức như thanh toán giá trị hợp đồng

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các bên

1. Quyền và nghĩa vụ bên A

 • Bên A có trách nhiệm Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.
 • Cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ chuyển giao/thông báo/… theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.
 • Bên A có trách nhiệm bảo quản bảng quảng cáo cho bên B trong suốt thời gian hợp đồng.
 • Tạo điều kiện cho bên B đặt quảng cáo
 • Bên A xuất hóa đơn tài chính cho bên B khi hợp đồng được thanh toán.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Bên B có trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin về bảng quảng cáo.
 • Bên B sử dụng mặt bằng để quảng cáo theo đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng.
 • Bên B không được sang nhượng bảng quảng cáo cho đơn vị khác.
 • Bên B có trách nhiệm bảo dưỡng biển quảng cáo định kỳ 3 tháng/ lần để tránh biển hư hỏng gay mất an toàn cho bên B và những người xung quanh
 • Trường hợp bên B có nhu cầu thay đổi nội dung quảng cáo phải được sự chấp thuận của bên A.
 • Bên B trả tiền thuê mặt bằng quảng cáo 01 (một) lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên A sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trường hợp các tranh chấp liên quan đến thương hiệu của bên B khi đặt biển quảng cáo bên B và bên thứ 3

Trường hợp địa điểm Bên A cho bên B thuê để đặt biển quảng cáo phát sinh tranh chấp với Bên thứ 3, bị bên thứ ba làm hư hỏng, hư hại theo mức độ

Trường hợp địa điểm Bên A cho bên Bên thuê dặt biển quảng cáo , cho thêm 1 bên thứ 3 thuê

 • Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện qua 3 lần và được lập thành văn bản
 • Nếu sau 3 lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà cả hai bên không thỏa thuận giải quyết tranh chấp được, thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

 • Trường hợp do tình trạng thời tiết thiên tai, hỏa hoạn làm như hỏng biển quảng cáo của bên b

Thì hai bên sẽ thỏa thuận :

 • Nếu khắc phục được hậu quả, thì hia bên sẽ thương lượng để áp dụng các biện pháp khẩn cấp, cần thiết nhất để khắc phục hậu quả và giảm thiệu tổn thấy xảy ra
 • Nêu hậu quả lớn đến mức khong thể khắc phục được hoặc biển quảng cáo bị hư hỏng hoàn toàn thì hai bên sẽ thỏa thuận tạm ngưng hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng  nhưng hai bên vẫn phải thương lương và tìm biện pháp giải quyết hậu quả xảy ra

Thỏa thuận tạm ngưng hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng đều phải lập thành văn bản có sự xác nhận của hai bên

Điều 7: Giám sát và thực hiện hợp đồng

 • Bên B có quyền giám sát bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng không có bên thứ 3 thuê và đặt cạnh biển quảng cáo của bên B

Quyền giám sát bên B trao cho :

Cách thức giám sát

 • Bên A có quyền giám sát bên B về việc thực hiện hợp đồng, kiểm tra bảo dưỡng biển quảng cáo và thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng như hợp đồng quy định

Điều 8: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……….. đến ngày ……………

Hai bên đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý thực hiện đúng đủ các điều khoản của hợp đồng, không còn điều gì vướng mắc

Hợp đồng được kí tại

Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản

Bên A Bên B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191