Trang chủ - Hợp đồng thuê giám đốc, thuê người đại diện pháp luật

Hợp đồng thuê giám đốc, thuê người đại diện pháp luật

Hợp đồng thuê giám đốc được sử dụng khi công ty, đơn vị vì lý do nào đó có nhu cầu thuê một người hay một số người có chuyên môn trong việc điều hành kinh doanh/tài chính/nhân sự để đứng ra tổ chức lại và định hướng cho một mảng hoạt động trong công ty đáp ứng nhu cầu phát triển mới của thị trường.

1. Định nghĩa Hợp đồng thuê giám đốc

Hợp đồng thuê giám đốc là văn bản thỏa thuận giữa một bên là công ty, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu và một bên là cá nhân có khả năng chuyên môn, trình độ phù hợp. Đối tượng hướng tới là vị trí Giám đốc, quản lý cao nhất trong doanh nghiệp trong một phạm vi chuyên môn nhất định. Mục tiêu của Doanh nghiệp là hướng tới lợi nhuận cao hơn hay hoạt động hiệu quả hơn còn mục tiêu của người lao động là thu nhập, tiền lương theo thỏa thuận.

2. Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng thuê giám đốc

a.Lưu ý khi soạn Hợp đồng thuê giám đốc

Hợp đồng thuê giám đốc
Hợp đồng thuê giám đốc

Hợp đồng thuê giám đốc không phải một dang hợp đồng phức tạp, tuy nhiên để có thể đảm bảo các quyền và lợi ích tối đa cho các bên, Hợp đồng cần lưu ý những nội dung sau đây:

 • Trình độ, chuyên môn của giám đốc thuê;
 • Thời gian, thời hạn thực hiện thỏa thuận, tiếp nhận vị trí;
 • Hiệu quả yêu cầu của Hợp đồng;
 • Quyền của giám đốc được thuê và những hạn chế;
 • Mức thù lao, lương cứng, chế độ, phụ cấp;
 • Người trực tiếp giám sát, người có thẩm quyền chỉ đạo trực tiếp;
 • Kết thúc, trách nhiệm sau này của giám đốc thuê;
 • Bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ.

b.Giá trị pháp lý của Hợp đồng thuê giám đốc

Hợp đồng thuê giám đốc có giá trị pháp lý rất cao, nó có thể sử dụng làm căn cứ để thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan chức năng có thẩm quyền, thực hiện để thay mặt doanh nghiệp, đơn vị ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận trong phạm vi hợp đồng, thực hiện các trách nhiệm với nhà nước và gây ảnh hưởng lên toàn bộ quyền lợi nghĩa vụ của tất cả các cổ đông, thành viên góp vốn trực thuộc công ty.

Vì vậy, hãy thận trọng khi sử dụng Hợp đồng này và phải hoàn toàn nắm được những quyền hạn, nghĩa vụ mà mình đã trao cho những giám đốc mới theo hợp đồng.

3. Mẫu Hợp đồng thuê giám đốc – Tư vấn 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁM ĐỐC

( Số : … / HĐLĐ – …… )

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
 • Bộ luật lao động 2012
 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về luật lao động về hợp đồng lao động
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Công ty …. ( Bên thuê )

CMND số : …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

BÊN B : Ông …. ( Bên được thuê )

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng

Bên A thuê Bên B làm Giám đốc với mục đích điều hành hoạt động của Công ty bao gồm những nội dung như sau :

 1. Thực hiện các quyền , nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty được quy định tại Điều …….. của Điều lệ công ty .
 2. Quản lý nhân sự , đầu tư , phẩn bổ vốn và tổ chức thực hiện nội dung và kế hoạch kinh doanh , cung ứng dịch vụ , nhập khẩu , mua bán ,….
 3. Đưa ra các phương hướng kinh doanh dựa trên tình hình của công ty để giúp công ty phát triển .
 4. Các công việc khác theo yêu cầu công ty .

Điều 2 . Thời gian thực hiện hợp đồng

Hợp đồng có giá trị 05 năm kể từ ngày …./…./…. Đến ngày … /…/…

Điều 3 . Tiền công và phương thức thanh toán

1.Tiền công
 • Mức lương cơ bản của Bên B là ……. Đồng ( số tiền bằng chữ là ……… đồng ), chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp .
2.Chế độ nâng lương
 • Dựa theo mức độ đóng góp của Bên B , cứ 6 tháng một lần , mức lương Bên B sẽ được xem xét điều chỉnh tăng hoặc giảm lương . Chi tiết về việc điều chỉnh sẽ được thông báo cho Bên B bằng văn bản trong vòng 03 tuần kể từ ngày thay đổi .
3.Trợ cấp và chi phí
 • Công ty sẽ hoàn trả cho Bên B các khoản tiền trợ cấp chi phí ăn ở , đi lại và các chi phí hợp lý khác mà Bên B bỏ ra để phục vụ cho công việc của Công ty ( các chi phí phải có hóa đơn , chứng từ hợp lý )
4 . Tiền thưởng
 • Trong quá trình làm việc của Bên B , Bên B sẽ nhận được một khoản tiền thưởng bằng một tháng lương cơ bản được trả vào trước ngày … tháng … hằng năm .
 • Bên B cũng được xem xét thưởng hàng Quý phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của Công ty .
 • Mức tiền thưởng và việc tăng tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty , việc tăn tiền thưởng sẽ được Bên A thông báo cho Bên B bằng văn bản .
5 . Phương thức thanh toán

Bên A chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên B trước ngày ….. hàng tháng

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

Điều 4 . Bảo hiểm

Việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, Hai bên sẽ thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, cụ thể như sau:
– Công ty: Công ty sẽ phải trích một khoản tiền bằng 18% tiền lương chính của Bên B để đóng các loại bảo hiểm cho bên B, cụ thể: 15% Bảo hiểm xã hội bắt buộc, 2% Bảo hiểm y tế, 1% Bảo hiểm thất nghiệp .
– Bên B: Bên B phải trích một khoản tiền tương đương với 6% tiền lương của mình để đóng các loại bảo hiểm .

Điều 5 . Nghỉ phép hàng năm / Nghỉ lễ

 • Bên B sẽ được 12 ngày nghỉ pháp được trả lương cho mỗi năm làm việc tại Công ty .
 • Ngoài những ngày nghỉ chung , Bên B có quyền nghỉ các ngày lễ theo quy định của bộ luật Lao động . Nếu ngày lễ rơi vào các ngày nghr cuối tuần , Bên B sẽ được nghỉ bù vào các ngày sau đó .
 • Trường hợp Bên B nghỉ quá số ngày phép thì khi hợp đồng kết thúc , Bên A sẽ khấu trừ số tiền của những ngày nghỉ vượt quá vào tiền thanh lý hợp đồng với Bên B .
 • Tất cả những ngày nghỉ phép sẽ được thực hiện khi có được sự đồng ý của công ty.
 • Trường hợp Bên B nghỉ việc vì bệnh hoặc tai nạn quá 07 ngày thì Bên B phải tự hoàn thành giấy chứng nhận về việc mình nghỉ bệnh và gửi đếnCông ty . Nếu Bên B không hoàn thành giấy chứng nhận hoặc cung cấp sai thông tin thì Bên B sẽ bị coi là nghỉ việc không có lí do chính đáng .
 • Trường hợp Bên B không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì bị bệnh hoặc tai nạn trong thời gian qua 60 ngày làm việc liên tiếp trong một năm thì Bên A có thể chấm dứt việc bổ nhiệm Bên B bằng văn bản , Bên B sẽ được trả lương đầy đủ cho số tháng đã làm việc trong năm .

Điều 6 . Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bên A
 • Trực tiếp quản lý Bên B khi Bên B làm việc tại công ty
 • Tạm ngưng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc áp dụng biện pháp kỷ luật Bên B theo thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật
 • Thực hiện các điều khoản được quy định trong hợp đồng
 • Thanh toán đầy đủ các khoản lương , thưởng và các khoản khác cho Bên B theo thảo thuận
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
Bên B
 • Được cung cấp các phương tiện cần thiết, các tiện ích để có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất;
 • Được thanh toán lương và các khoản thưởng theo thoả thuận tại Hợp Đồng này;
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của theo thoả thuận tại Hợp Đồng này và theo quy định của Luật Lao động;
 • Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Công ty, đặc biệt, các yêu cầu liên quan  nội quy, an toàn, bí mật, và bồi thường cho Công ty trong trường hợp gây ra các tổn thất, thiệt hại gây ra cho Công ty.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 7. Bí mật

Trong trường hợp nghỉ việc tại Công ty, Bên B tuyệt đối không được thực hiện các công việc sau:
– Mang theo các chi tiết về bí mật công việc, bí mật thương mại hay những thông tin mật khác có được trong quá trình làm việc cho Công ty;
– Nhận và yêu cầu thực hiện công việc cho những người mà biết rằng họ là những khách hàng của Công ty trong suốt thời gian Bên B làm việc cho Công ty;
– Theo Hợp đồng này, “Bí Mật Thông Tin” nghĩa là bất cứ phần nào hay toàn bộ thông tin mà trước đó Bên B hoặc Công ty chưa công khai ra ngoài hay một phần của thông tin trực tiếp hay gián tiếp có liên hệ đến Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:
– Tất cả những bí mật thương mại, hay những thông tin khác về chiến lược, kế hoạch, công nghệ, kinh tế, tài chính, tiếp thị, tố tụng của Công ty mà những đối thủ cạnh tranh hay các cá nhân, tổ chức khác có thể sử dụng để trục lợi hoặc làm phương hại đến uy tín hoạt động của Công ty;
Bên B không được tiết lộ cho bất cứ ai các bí mật thông tin liên quan đến Công ty, hay liên quan đến các chương trình hợp tác của Công ty với các cá nhân, tổ chức khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Công ty;
– Ngoài ra, bất kỳ thông tin nào liên quan đến công việc kinh doanh, những người đứng đầu hay khách hàng của Công ty đều được xem là bí mật, thì Bên B phải bảo mật trong suốt thời gian làm việc Cho Công ty và ít nhất là ba năm sau khi chấm dứt làm việc cho Công ty.

Điều 8 . Sa thải

Công ty có quyền sa thải Bên B trong các trường hợp sau:
a) Bên B có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;
b) Bên B bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;
c) Bên B tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

Điều 9 . Chấm dứt hợp đồng

 • Trong trường hợp Bên B có nhu cầu chấm dứt Hợp Đồng này trước thời hạn với bất kỳ lý do gì, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Công ty ít nhất là 90 ngày trước ngày chấm dứt hợp đồng;
 • Trong trường hợp Công ty có nhu cầu chấm dứt Hợp Đồng này trước thời hạn, Công ty sẽ gửi thông báo cho Bên B trong thời hạn báo trước là 30 ngày làm việc.
  Trường hợp chấm dứt Hợp đồng này vì bất cứ lý do gì, Bên B phải trả lại Công ty tất cả tài sản bao gồm giấy tờ, kế hoạch, báo cáo, số liệu thống kê và các tài sản khác của Công ty, tuyệt đối Bên B không được lưu giữ hoặc làm thất thoát bất cứ tài liệu, thông tin nào của Công ty.
 • Ngoài ra, hợp đồng này đương nhiên được coi là chấm dứt mà không phải báo trước, nếu không có các thỏa thuận khác giữa hai bên, khi có một trong các điều kiện sau:
  – Hết hạn hợp đồng;
  – Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng;
  – Bên B bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của Toà án;
  – Bên B chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Toà án.

Điều 10 . Giải quyết tranh chấp

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết .

Hợp đồng này được lập thành ….. bản và giao cho mỗi bên giữ ….bản . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN ABÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

4. Hợp đồng thuê giám đốc tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

(Số: 120521/HĐTGĐTC)

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày 12/05/2021 tại trụ sở công ty, chúng tôi gồm :

BÊN A : CÔNG TY TNHH MAY APPA

Địa chỉ             : Tổ dân phố Dương Hòa, P. Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam

Mã số thuế      : 0900207…

Đại diện          : Nguyễn Thị …                         Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÊN B : Ông LƯƠNG QUỐC VIỆT

Sinh ngày      : …/…/1975

CCCD số        : … Cấp tại Công an Hà Nội  ngày cấp …/…/2013

Địa chỉ cư trú : …,Thôn Trung, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số 120521/HĐTGĐTC ngày 12/05/2021 với nội dung như sau :

Điều 1. Phạm vi thỏa thuận

Bên A đồng ý thuê Bên B làm Giám đốc tài chính đại diện cho Công ty TNHH May APPA trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng này. Các quyền lợi, nghĩa vụ và công việc của Bên B sẽ được quy định chi tiết tại Nội quy công ty và Quyết định phân công trong từng giai đoạn phát triển của công ty.

Phạm vi vị trí: Giám đốc quản lý phòng ban tài chính, thuế của công ty.

Điều 2. Tiền lương

1. Lương

 • Trong năm đầu tiên, kể từ khi ký hợp đồng này, mức lương cơ bản của Bên B được tính là 30% lợi nhuận của công ty (lợi nhuận được tính dựa trên số liệu thu chi thực tế, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hao mòn cơ sở vật chất), chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
 • Trong năm thứ hai, kể từ khi ký hợp đồng này, mức lương cơ bản của Bên B được tính là 20% lợi nhuận của công ty (lợi nhuận được tính dựa trên số liệu thu chi thực tế, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hao mòn cơ sở vật chất), chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
 • Từ năm thứ ba trở đi, kể từ khi ký hợp đồng này, mức lương cơ bản của Bên B được tính là 10% lợi nhuận của công ty (lợi nhuận được tính dựa trên số liệu thu chi thực tế, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hao mòn cơ sở vật chất), chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

2. Tạm ứng lương

 • Để đảm bảo các hoạt động đời sống, mỗi tháng công ty tạm ứng cho Bên B số tiền là 16.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng). Số tiền này sẽ được bù trừ vào tiền công khi tới hạn quyết toán.

3. Trả lương

 • Công ty sẽ quyết toán tiền công cho Bên B theo quý (tức 03 tháng một lần) dựa trên căn cứ sổ sách, hồ sơ tài chính của công ty.
 • Bên B được nhận trực tiếp 2/3 trên tổng số chi phí được hưởng, còn lại 1/3 sẽ do công ty giữ lại để đảm bảo các nghĩa vụ tài chính hoặc nghĩa vụ khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Số tiền còn lại sau khi đảm bảo các nghĩa vụ sẽ được hoàn trả cho Bên B khi chấm dứt hợp đồng.

Điều 3. Chế độ

Bên B được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, nghỉ lễ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và nội quy công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bên A có quyền và nghĩa vụ sau:

 • Thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng
 • Phân công, thuyên chuyển, đình chỉ đối với Bên B theo quy định pháp luật và nội quy công ty
 • Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản lương, chi phí khác cho Bên B
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định

Bên B có quyền và nghĩa vụ sau:

 • Thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng
 • Tuân thủ nội quy của Công ty, thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo, phân công của Bên A
 • Được thanh toán lương theo thoả thuận
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Khi hết thời hạn hợp đồng
 • Kết thúc trước thời hạn theo thỏa thuận các bên
 • Đơn phương chấm dứt theo yêu cầu một bên
 • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật hoặc do cơ quan nhà nước yêu cầu

Khi chấm dứt hợp đồng, các bên cùng nhau ký kết thanh lý hợp đồng và tất toán tất cả các nghĩa vụ kèm theo nếu có.

Điều 6. Hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập bằng tiếng Việt và có tất cả 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các bên đã đọc, hiểu rõ và ký tên dưới đây.

Công ty TNHH May APPAÔng Lương Quốc Việt

5. Hợp đồng thuê giám đốc kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

(Số hợp đồng: 250621/HĐTGĐKD)

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Lao động;
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày 25/06/2021 tại Quảng Ninh, Việt nam, địa chỉ trụ sở chính của công ty:

BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Địa chỉ             : Quảng Ninh, Việt Nam

Mã số thuế      : …

Đại diện          :                         Chức danh: Chủ tịch Hội đồng cổ đông

BÊN B : Ông Hồ Kim Quý

Sinh ngày        : 03/02/1981

CMND số        : 123456789 cấp tại Quảng Ninh, ngày cấp 03/12/2015

Địa chỉ nơi ở : ….

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số 250621/HĐTGĐKD ngày 25/06/2021 với nội dung như sau :

Điều 1. Các bên thống nhất

Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý nhận công việc Giám đốc kinh doanh cho Công ty cổ phần ABC có địa chỉ tại …, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm.

Thời hạn thỏa thuận là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng này.

Bên B sẽ đứng đầu Phòng Kinh doanh và phụ trách các hoạt động của công ty trong việc phát triển hệ thống phân phối, marketing, khách hàng và các nội dung khác theo nội quy công ty.

Đặc biệt các bên có thỏa thuận: Trong vòng 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng này, nếu bên B liên tục thực hiện không đạt các chỉ tiêu đề ra của công ty thì Hợp đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực ngay lập tức và bên B phải hoàn trả toàn bộ chi phí lương, thưởng đã nhận.

Điều 2. Lương và chế độ

1. Lương cơ bản

Lương cơ bản là: 25.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu đồng)/tháng.

Không có bậc, không tăng lương và không áp dụng chế độ lương khác theo quy định công ty.

4. Lương thưởng/doanh số

Bên B sẽ nhận được phần trăm dựa trên doanh số bán hàng vượt ngưỡng đề ra theo kế hoạch phê duyệt. Số % thấp nhất là 5% lợi nhuận, cụ thể sẽ được công bố tùy theo đợt bán hàng, loại hàng hóa trong đợt đó có phê duyệt của lãnh đạo công ty.

Lương được tổng kết, tính toán theo kết luận của Phòng Nhân sự, Phòng kế toán, có ký duyệt của Ban Giám đốc và trả theo tháng, vào ngày 10 dương lịch của tháng tiếp theo.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ các bên

Bên A

 • Nghĩa vụ thanh toán lương cho Bên B đúng hạn
 • Các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật

Bên B

 • Nghĩa vụ thực hiện các công việc theo phân công
 • Các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật

Điều 4. Khách quan

Hợp đồng chịu sự tác động của các điều kiện khách quan, trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật sẽ được xử lý theo các quy định này. Mọi vấn đề phát sinh, tranh chấp được xử lý ưu tiên thông qua hòa giải, nếu vẫn không thể đi đến thống nhất thì có thể đưa ra yêu cầu với Trọng tài thương mại hoặc Tòa án có thẩm quyền.

Điều 5. Vi phạm và bồi thường

Mọi hành vi thực hiện không đúng thỏa thuận tại Hợp đồng này hay vi phạm nội quy công ty đã được phê duyệt, công bố tại thời điểm bấy giờ sẽ đều bị coi là vi phạm hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại.

Mức bồi thường là toàn bộ chi phí khắc phục cho những tổn hại thực tế, nhưng tối thiểu không thấp hơn 100.000.000 VNĐ.

Điều 6. Điều khoản cuối

Hợp đồng được ký vào ngày …

Mọi vấn đề liên quan tới bổ sung, thay thế, gia hạn hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có chữ ký hai bên.

Hợp đồng có 2 bản, giá trị pháp lý như nhau và được các bên ký tên, đóng dấu bên dưới.

Công ty Cổ phần ABCÔng Hồ Kim Quý

6. Tạm hoãn Hợp đồng thuê giám đốc vì dịch covid có được không?

Chúng tôi có ký hợp đồng thuê giám đốc quản lý và kinh doanh khách sạn với một cá nhân, nay do tình hình dịch covid tại Hồ Chí minh tăng cao làm chúng tôi không thể hoạt động được. Vậy cho hỏi chúng tôi có thể tạm dừng hợp đồng thuê giám đốc này không, và nếu tạm dừng thì được bao lâu, chúng tôi chỉ tạm dừng, hết dịch sẽ thực hiện tiếp không phải chấm dứt hợp đồng. Và nếu trong trường hợp tôi đưa ra mà bên kia không đồng ý thì có thể tạm dừng được không?

Trả lời: Việc yêu cầu tạm hoãn là hoàn toàn được, bởi theo quy định pháp luật, cụ thể là Bộ Luật Dân sự 2015, dịch bệnh là một trong những trường hợp khách quan/bất khả kháng gây tác động đến thỏa thuận hợp đồng. Khi này, pháp luật khuyến khích các bên có thỏa thuận để cùng khắc phục những hậu quả xảy tới.

Việc tạm hoãn được coi là thỏa thuận các bên nhằm thể hiện thiện chí muốn tiếp tục hợp tác của bên thuê giám đốc và thiện chí giảm bớt gánh nặng kinh tế cho khách sạn của giám đốc đương nhiệm. Nếu cùng đi tới được thỏa thuận các bên sẽ ký Phụ lục hợp đồng về vấn đề này.

Trong trường hợp vì lý do nào đó, các bên không thể thống nhất được quan điểm thì sẽ bắt buộc phải đi tới chấm dứt hợp đồng theo quy định tại cùng điều khoản này.

7. Cách hạn chế những rủi ro khi thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp

Thuê giám đốc để quản lý doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp đồng nghĩa với việc giao toàn bộ quyền hành điều hành cao nhất đối với tổ chức, bộ phận cụ thể nào đó cho một cá nhân. Tất nhiên với quy mô, chiều sâu của vị trí này, những rủi ro là vô cùng nhiều và phức tạp, để hạn chế tối đa thiệt hại thay vì hiệu quả mà doanh nghiệp mong muốn khi giao kết thỏa thuận, đơn vị cần hiểu rõ và đưa những khái niệm cụ thể vào Hợp đồng thuê giám đốc.

a.Rủi ro về bí mật kinh doanh

Để phát huy khả năng lãnh đạo, điều hành, cá nhân được thuê làm giám đốc phải nắm được những thông tin cơ bản tối thiểu về đơn vị và sản phẩm, dịch vụ chủ đạo của doanh nghiệp. Điều này là quá nhiều nếu để lộ cho đối thủ cạnh tranh hoặc bị lợi dụng với mục đích xấu.

Vì thế trong Hợp đồng thuê giám đốc, các bên cần lường trước rủi ro về Bí mật công nghệ, phương án kinh doanh, đưa ra những khái niệm về hành vi vi phạm, xác lập phạm vi các thông tin được trao đổi, cụ thể hóa những hành động bị cấm, bị coi là để lộ bí mật kinh doanh, đưa ra những mức phạt cụ thể cho từng phạm vi thiệt hại đo đếm được, mặt khác là những thỏa thuận về việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khi vi phạm bí mật kinh doanh.

Ví dụ một số đơn vị đã đưa ra những chế tài về việc không được sử dụng máy tính riêng, không được sử dụng bộ nhớ ngoài, không được mang các tài liệu công ty ra khỏi trụ sở hoặc bắt buộc sử dụng những hệ thống mail nội bộ. Tất cả đều là để đảm bảo bí mật của doanh nghiệp.

b.Rủi ro về lạm quyền

Thêm một rủi ro nữa khi ký Hợp đồng thuê giám đốc đó là việc lạm quyền của giám đốc thuê.

Dễ hiểu với vị trí quản lý cao nhất, thường xuyên có mặt tại đơn vị, bằng cách này hay cách khác, cá nhân đó có thể gây ra những thiệt hại cho công ty mà rất khó để có thể xác minh hay làm rõ.

Ví dụ như thái độ đối xử với nhân viên, đưa ra nội quy, quy tắc ngầm, các hành xử, văn hóa nội bộ hay ngoại giao với đơn vị đối tác, phê duyệt nghỉ phép, thực hiện các chế độ đãi ngộ, chế độ khác trong đơn vị. Để hạn chế những điều trên, Hội đồng quản trị của công ty phải đưa ra những quy tắc hành xử riêng cho giám đốc, phân quyền cụ thể, tránh những từ ngữ chung chung như “quyền quản lý kinh doanh”, “quyền điều hành”, cần có một danh sách những quyền có và không ngay trên chính Hợp đồng thuê giám đốc (trong trường hợp danh sách là quá dài có thể thực hiện bằng một Phụ lục Hợp đồng có dẫn chiếu trong Hợp đồng).

c.Rủi ro về trách nhiệm sau khi kết thúc hợp đồng

Sau khi kết thúc hợp đồng, việc quản lý các hành xử, hành vi của những giám đốc cũ là vô cùng khó khăn, tuy nhiên không phải không có cách giải quyết, rất nhiều đơn vị đã đưa ra những phương án rất độc đáo và hiệu quả.

Ví dụ như một số đơn vị đã áp dụng phương pháp này để đảm bảo việc giữ bí mật của những vị giám đốc sau khi đã hết hạn hợp đồng bấy giờ, đó là điều kiện bắt buộc góp vốn vào công ty bằng 3 lần tháng lương thực tế, chỉ được chuyển nhượng lại phần vốn góp sau tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng giám đốc.

8. Những câu hỏi liên quan tới Hợp đồng thuê giám đốc

Trách nhiệm của công ty trong thỏa thuận do Giám đốc thuê ký kết?

Công ty phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan tới những hợp đồng, thỏa thuận do giám đốc thuê ký tên nằm trong phạm vi phân công chức năng nhiệm vụ mà công ty đã ban hành.

Phân biệt Giám đốc thuê với Giám đốc trên giấy phép kinh doanh?

Giám đốc trên giấy phép đăng ký kinh doanh là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty trước pháp luật, người có quyền đại diện công ty trong mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất, thương mại. Giám đốc thuê chỉ được phép đại diện công ty trên những phạm vi, mảng nhất định theo thỏa thuận và cũng chỉ chịu trách nhiệm trong những hoạt động cụ thể mà mình đảm nhận.

Hợp đồng thuê giám đốc có thời hạn tối đa bao nhiêu?

Không có giới hạn về thời gian với Hợp đồng thuê giám đốc, tuy nhiên trong thực tế các bên chỉ nên ký hợp đồng với thời hạn 5 năm một, sau khi kết thúc nếu các bên vẫn còn nhu cầu có thể gia hạn hợp đồng trước đó theo nhu cầu bấy giờ.

Trả lương theo Hợp đồng thuê giám đốc bằng đô la được không?

Để tiến hành hạch toán các chi phí phát sinh, kê khai thuế hay các nghĩa vụ khác, theo quy định hợp đồng phải được ghi nhận bằng đồng Việt Nam, còn khi trả lương trực tiếp cho giám đốc đơn vị có thể chuyển đổi tương đương thành các loại tiền tệ khác theo thỏa thuận, nguyện vọng.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191