Quyết định giải quyết khiếu nại

Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …

 

Số: … / QĐ – UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …………………….

– Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương …;

– Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

– Xét tờ trình số :…………………………………………….

Tóm tắt nội dung đơn khiếu nại của Ông/Bà:…………

………………………………………………………………………………….

Kết quả thẩm tra xác minh

………………………………………………………………………………….

Kết luận

………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết đơn khiếu nại về …………………… cho:

Ông/Bà:………………………………………………. Sinh ngày:…………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Điều 2. Nội dung

Quyết định này là quyết định khiếu nại lần … , nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông/bà ………………………………. có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 3. Thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Chánh Thanh tra, Chủ tịch UBND…. và các đơn vị cá nhân có liên quan cùng ông/bà ………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm./.

Nơi nhận:

 

– UBND Thành phố;

– Thanh tra Thành phố, Phòng Thanh tra …;

– Như Điều 3;

–  Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191