Hợp đồng sang nhượng tiệm tóc

Chuyển nhượng TIỆM TÓC là hình thức chuyển nhượng địa điểm kinh doanh bao gồm cả tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh hdoanh. Việc chuyển nhượng tiệm tóc cần phải được lập thành hợp đồng và sự thỏa thuận giữa các bên phải đảm bảo cho hoạt động bình thường của bên nhận chuyển nhượng, và đặc biệt là phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Mẫu Hợp đồng sang nhượng tiệm tóc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG TIỆM TÓC

Số: …/2020/HĐSN

 • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
 • Căn cứ theo quy định Luật thương nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
 • Căn cứ vào khả năng, nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, Tại ………………., chúng tôi gồm các bên:

BÊN SANG NHƯỢNG – BÊN A:

Ông/bà: ……………………. Giới tính: ………..

Ngày sinh: ………………… Dân tộc:…………

Giấy tờ chứng thực số:………………… Nơi cấp …………………….. Ngày cấp…………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Tài khoản Ngân hàng:……………….Chi nhánh: ………………

Số điện thoại:…………………

BÊN NHẬN SANG NHƯỢNG – BÊN B:

Ông/bà: …………………… Giới tính: ……………..

Ngày sinh: …………………..  Dân tộc:……………….

Giấy tờ chứng thực số:………………… Nơi cấp …………………….. Ngày cấp…………….

Địa chỉ thường trú: …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản Ngân hàng:………………………………………….. Chi nhánh: ……………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………….

Sau quá trình bàn bạc thỏa thuận, hai bên nhất trí thống nhất ký kết Hợp đồng sang nhượng tiệm tóc” với các nội dung sau đây:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ tiệm tóc có tên:  …………tại địa chỉ …………….. cho bên B cùng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị bên trong (gồm có máy móc, ghế, gương, nguyên liệu sẽ liệt kê cụ thể bằng Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này).

Điều 2. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1.Giá sang nhượng toàn bộ là:  ………000.000 VNĐ (Bằng chữ: … đồng)

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2.2.Bên B sẽ giao cho bên A:   ……….000.000 VNĐ (Bằng chữ: … đồng) chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng này.

Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản:

Số Tài khoản:……………………

Chủ Tài khoản:………………………

Ngân hàng:   ………………..  Chi nhánh:…………………..

Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ tiệm tóc và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B.

Điều 3. TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí (nếu có) liên quan đến việc hợp đồng sang nhượng tiệm tóc này do bên B chịu trách nhiệm nộp.

Điều 4. CAM KẾT CÁC BÊN

4.1. Cam kết của bên A

 • Tiệm tóc được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.
 • Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của cửa hàng làm tóc đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.
 • Tiệm tóc này chưa sang nhượng hay hứa sẽ sang nhượng cho người khác.
 • Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

4.2. Cam kết của bên B

 • Tự cam kết có đủ điều kiện để nhận sang nhượng quyền sử dụng tiệm tóc trên.

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của cửa hàng làm tóc tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh làm tóc đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Nhận chuyển nhượng sang nhượng tiệm tóc và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận trong Phụ lục của hợp đồng này.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.
 • Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

Điều 7. XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

7.1. Xác nhận của Chủ sở hữu nhà về hợp đồng sang nhượng tiệm tóc là bộ phận không tách rời của Hợp đồng sang nhượng này và là cơ sở xác định Bên A đã hoàn thành việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà.

7.2. Kể từ thời điểm được Chủ sở hữu nhà xác nhận về hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo thì:

 • Bên A chấm dứt toàn bộ giao dịch với Chủ sở hữu nhà và Bên B sẽ trực tiếp giao dịch với Chủ sở hữu nhà để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê nhà.
 • Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong Hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho Bên B; Bên B kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng của Bên A.
 • Bên A chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê nhà; Bên B phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà trong hợp đồng thuê nhà.
 • Bên B trở thành bên thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà.
 • Bên A và Bên B tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này; Chủ sở hữu nhà không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này giữa Bên A và Bên B.

Điều 8. VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

8.1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại cửa hàng làm tóc này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

8.2. Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

Điều 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau:

 • Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành toàn bộ các thỏa thuận trong Hợp đồng;
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 • Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Được ký đầy đủ bởi các bên, được Chủ sở hữu nhà xác nhận việc chuyển nhượng.
 • Văn bản này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản chuyển cho Chủ sở hữu nhà.
BÊN ABÊN B

Xác nhận của Chủ sở hữu nhà

Tôi là chủ sở hữu nhà là ……………… xác nhận ông/bà … là người đã nhận chuyển nhượng theo hợp đồng sang nhượng tiệm tóc ký ngày… tháng … năm 2020.

Kể từ ngày ký xác nhận này, tôi sẽ chấm dứt giao dịch với ông/bà … và trực tiếp giao dịch với Bên nhận sang nhượng là ông/bà … theo địa chỉ ghi trong hợp đồng sang  nhượng tiệm tóc này.

Bên nhận sang nhượng được quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng thuê nhà (Hợp đồng số: ………………) đã ký với chúng tôi./.

……….., ngày … tháng … năm …
Chủ sở hữu nhà

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191