Đơn xin cấp phép xuất bản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp phép xuất bản

Đơn xin cấp phép xuất bản là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cho phép cá nhân hoặc tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật xuất bản các văn bản, tài liệu,…. Thông thường, đơn xin phép xuất bản sẽ được trình bày theo mẫu mà pháp luật đã quy định. Và mẫu đơn sử dụng cũng tùy thuộc vào đối tượng xuất bản là gì, là bản tin, sách,…


Đối với đơn xin cấp phép xuất bản bản tin, bạn trình bày theo biểu mẫu 1 Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 4 tháng 11 năm 2003 quyết định về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin. Cụ thể:

BIỂU MẪU 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

……., ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

Kính gửi: ………………………..

1.Tên cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép xuất bản bản tin ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

Được thành lập (hoặc cho phép thành lập) theo:

Giấy phép số: ……………………………………… Cấp ngày: …………………………….

Cơ quan cấp giấy phép: ………………………………………………………………………………

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ………………………………………………………………….

2.Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

Họ và tên: ………………………….. Sinh ngày: ……………… Quốc tịch: …………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………..

Số CM nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: …………………………………………………………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ? ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3.Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

4.Tên bản tin: …………………………………………………………………………………………….

5.Địa điểm xuất bản bản tin: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..6.Nội dung thông tin và mục đích thông tin: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

7.Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………………….

8.Phạm vi phát hành: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

9.Thể thức xuất bản: …………………………………………………………………………………..

– Kỳ hạn xuất bản: ……………………………………………………………………………………….

– Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………………………….

– Số trang: ………………………………………………………………………………………………….

– Số lượng: …………………………………………………………………………………………………

– Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………………………

10.Nơi in: ………………………………………………………………………………………………….

11.Phương pháp phát hành (qua bưu điện, tự phát hành) ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

12.Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:

Tổng số: ………………… Nam: …………………. Nữ: ………………………………………..

STTHọ và tênCông việcTrình độ chuyên môn, nghiệp vụGhi chú
     
     

13.Tài chính:

– Số kinh phí một kỳ xuất bản: …………………………………………………………………………

– Nguồn kinh phí: …………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam đoan thực hiện đúng các quy định trong Giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động của bản tin.

Văn bản kèm theoNgười đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức
(ký tên, đóng dấu)

Đối với đơn xin cấp phép xuất bản đặc san, bạn trình bày theo mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san theo mẫu số 08 Thông tư 48/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Mẫu số 08

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN

1.Tên cơ quan tổ chức đề nghị cấp phép:

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………Fax:……………………………………………..

– Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác ……………………….. Cấp ngày: …………………………………………..

– Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………………….

2.Người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san: 

……………………………………………………………….

– Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: ……………………. Quốc tịch:……………………

– Chức danh:…………………………………………………………………………………………………………….

– Số CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………Nơi cấp:…………………………….

– Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………………………………….

3.Tên gọi của đặc san:

…………………………………………………………………………………………….

4.Mục đích xuất bản:

……………………………………………………………………………………………….

5.Nội dung thông tin:

………………………………………………………………………………………………

6.Đối tượng phục vụ:

………………………………………………………………………………………………

7.Thể thức xuất bản:

– Ngôn ngữ thể hiện: ………………………………………………………………………………………………….

– Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Số trang: ………………………………………………………………………………………………………………

– Số lượng: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Thời gian xuất bản: ………………………………………………………………………………………………….

8.Phạm vi phát hành:

………………………………………………………………………………………………

9.Nơi in:

………………………………………………………………………………………………………………..

10.Địa điểm xuất bản đặc san:

……………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san cam kết những điều trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

….., ngày… tháng… năm 20…

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Đối với việc xuất bản tài liệu không kinh doanh, bạn sử dụng mẫu số 01 Thông tư 29/2010/TT-BTTT quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh. Cụ thể:

MẪU SỐ 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN
…………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông
(Sở Thông tin và Truyền thông …………….)

1.Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản: …………………………………

2.Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

Số fax: ……………………………………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………………………………………………..

3.Tên tài liệu: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Tác giả (cá nhân hoặc tập thể): ……………………………………………………………………..

4.Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): …………………………………………

Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): …………………………………………………………………

5.Hình thức tài liệu: ……………………………………………………………………………………..

6.Số trang: …………………………….. Phụ bản (nếu có): …………………………………

7.Khuôn khổ: …………………. cm. Số lượng in: ……………………………………….. bản

8.Tên, địa chỉ cơ sở in: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

9.Mục đích xuất bản: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

10.Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành: …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

11.Đăng ký Mã số sách quốc tế (ISBN) (có/không): ………………………………………….

12.Nội dung tóm tắt của tài liệu: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

13.Kèm theo đơn này là 02 bản thảo tài liệu đề nghị cấp giấy phép xuất bản.

14.Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản và các quy định pháp luật về xuất bản.

 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định.

Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Tổng hợp các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

  • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191