Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———–o0o———–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

Hợp đồng số:…………………..

Hôm nay, ngày ……tháng …… năm……. tại Công ty ………………………………….., chúng tôi gồm:

BÊN A  (Bên cho thuê):

Công ty ……………………………………………………………………….

Đại diện bởi Ông (Bà):…………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ Công ty: ……………………………………………

Điện thoại : …………………………………………………………………

Bên B (Bên thuê) :

Ông (Bà): ………………………………………….. sinh năm: …………………..

CMND số: …………………………………….. do ………………………………….

cấp ngày: ……………. tháng ………… năm …………………………

Địa chỉ thường trú            : ………………………………………………………………….

đại diện cho các thành viên cùng thuê nhà có tên trong phụ lục 1 kèm theo hợp đồng.

Cùng thỏa thuận những điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B thuê căn hộ: ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Cấp nhà (hạng đối với biệt thự):………………….. nhà phố (hẻm):………………………….
 • Diện tích nhà là: ……………..m2
 • Diện tích đất là: ………………m2

Dùng vào việc: …………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Giá thuê nhà

1. Tiền thuê nhà:………………………………………………………………………………đồng /tháng

2. Số tiền được miễn, giảm: ……………………………………………………………. đồng /tháng

3. Số tiền thuê nhà bên thuê thực phải trả (a-b): ……………………………… …đồng /tháng

Điều 3: Phương thức thanh toán

Tiền thuê nhà được trả hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 05 trong tháng

 • Thu trực tiếp: ……………………………………………………………………………………đồng /tháng

(viết bằng chữ: …………………………………………………………………………….)

 • Ủy nhiệm thu: ………………………đồng /tháng

(viết bằng chữ:……………………………………………………………………………..)

Bên A được ủy nhiệm thu qua cơ quan của tất cả các thành viên trong hợp đồng thuê nhà để thu đủ tiền nhà.

Sau khi nộp đủ tiền thuê nhà, bên B được cấp biên nhận hợp lệ của Bên A.

Điều 4: Thời hạn hợp đồng:

………………….. tháng (nếu hết thời hạn hợp đồng, hợp đồng sẽ được gia hạn theo phụ lục 2).

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền của Bên A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

–     Giao nhà cho Bên B theo đúng hợp đồng;

–     Bảo đảm cho Bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

–     Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu Bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho Bên B, thì phải bồi thường.

–     Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

–     Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).

2. Bên A có các quyền sau đây:

–     Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

–     Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho Bên B biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

+ Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

+ Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của Bên A bằng văn bản;

–     Cải tạo,  nâng cấp nhà cho thuê khi được Bên B đồng ý bằng văn bản;

–     Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê;

–     Được điều chỉnh quyền sử dụng nhà theo phân cấp quản lý của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Bên B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

–     Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận;

–     Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn. Nếu trả tiền thuê nhà chậm hơn thời hạn đã thỏa thuận ở Điều 2, Bên B phải chịu phạt 0,1% tiền thuê nhà của kỳ thanh toán cho mỗi ngày  trả chậm.

–     Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra. Khi sửa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A và phải tuân theo các quy định hiện hành về xây dựng ;

–     Trả tiền điện, nước, nước thải, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời hạn thuê nhà;

–     Khi hết thời hạn hợp đồng hoặc trả lại nhà trước thời hạn hợp đồng, Bên B phải giao lại căn nhà và thiết bị mà Bên A đã bàn giao trước đây đầy đủ và nguyên vẹn;

–     Chấp hành các quy tắc giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh môi trường và các quy định về trật tự an ninh chung, thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy;

–     Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê lại  dưới bất cứ hình thức nào khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A. Trường hợp trả nhà trước thời hạn phải thông báo cho Bên A biết trước một tháng bằng văn bản;

–     Khi Bên A có yêu cầu sử dụng căn hộ trên đúng mục đích quy định, bên B phải chấp hành di chuyển đến 01 căn hộ khác do Bên A chỉ định.

2. Bên B có các quyền sau đây:

–     Nhận nhà theo đúng thỏa thuận;

–     Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được Bên A đồng ý bằng văn bản;

–     Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được Bên A đồng ý bằng văn bản;

–     Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

–     Đơn phương đình chỉ hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho Bên A biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên A có một trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

+ Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;

+ Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

Điều 7: Điều khoản chung

–     Trong trường hợp có sự điều chỉnh giá cho thuê do nhà cho thuê được cải tạo, mở rộng, nâng cấp hoặc do có sự tăng (giảm) số thành viên cùng thuê nhà hoặc do Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá cho thuê mới thì Bên A và Bên B phải ký lại hợp đồng mới

–     Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng có gì vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất giải quyết hoặc nếu không giải quyết được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

–     Hợp đồng này gồm…… trang và 2 bản phụ lục kèm theo, được lập thành 03 bản. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữa 02 bản có giá trị ngang nhau.

BÊN B                                                                          BÊN A

(ký và ghi rõ họ và tên)                                                      giám đốc công ty

                                                                                         (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày bàn giao nhà cho thuê

Ngày…….. tháng……. năm…………, bên A đã giao nhà cho bên B thuê nhà với diện tích và hiện trạng cho thuê đã ghi trong hợp đồng

BÊN B                                                                          BÊN A

(ký và ghi rõ họ và tên)                                                      giám đốc công ty

                                                                                         (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 1

Các thành viên trong Hợp đồng thuê nhà

STTHọ và TênQuan hệ với chủ hợp đồngGhi chú *

PHỤ LỤC 2

Gia hạn Hợp đồng

– Được gia hạn: ………………………………………. tháng (lần thứ nhất)

– Kể từ ngày: …………………………………………… đến ngày: ……………………………………

                                                                             Ngày…………. tháng …………. năm …………

          Bên B                                                                                 Bên A

 

– Được gia hạn: ………………………………………. tháng (lần thứ hai)

– Kể từ ngày:…………………………………………… đến ngày:……………………………………

                                                                              Ngày…………. tháng…………. năm…………

          Bên B                                                                                 Bên A

 

– Được gia hạn: ………………………………………. tháng (lần thứ ba)

– Kể từ ngày:…………………………………………… đến ngày:……………………………………

                                                                              Ngày…………. tháng…………. năm…………

          Bên B                                                                                 Bên A

 

– Được gia hạn: ………………………………………. tháng (lần thứ tư)

– Kể từ ngày:…………………………………………… đến ngày:……………………………………

                                                                              Ngày …………. tháng …………. năm …………

          Bên B                                                                                 Bên A

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191