Biên bản họp lớp bầu ban cán sự

Biên bản họp lớp bầu ban cán sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

BIÊN BẢN HỌP LỚP BẦU BAN CÁN SỰ

LỚP 11A

Hôm nay, vào… giờ…… phút, ngày….. tháng….. năm…………… tại……….

Chúng tôi gồm:

– Thành phần tham dự:

Chủ toạ cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A – Cô …………………..

Số học sinh có mặt:………………………………………………………………………..

Số học sinh vắng mặt:…………………………………………………………………….

– Người lập biên bản:…………………………….. – Chức vụ:……………………….

NỘI DUNG

Qua khảo sát lấy ý kiến chọn ra 10 học sinh ứng cử vào vị trí ban cán sự(có danh sách kèm theo).

Giáo viên chủ nhiệm chủ trì tiến hành việc bỏ phiếu.

– Số phiếu phát ra:…………………………………………………………………………

– Số phiếu thu về: ………………………………………………………………………….

Qua kiểm phiếu chọn ra 07 học sinh vào ban cán sự với kết quả bỏ phiếu như sau:

1…………………………………………..                6……………………………………

2…………………………………………..                7. …………………………………..

3…………………………………………..

4…………………………………………..

5…………………………………………..

Dựa vào kết quả phiếu bầu và khả năng của học sinh, giáo viên chủ nhiệm quyết định ban cán sự lớp 11A như sau:

1………………………………………….. – Lớp trưởng

2………………………………………….. – Lớp phó học tập

3………………………………………….. – Lớp phó đời sống

4………………………………………….. – Lớp phó văn nghệ

5………………………………………….. – Tổ trưởng tổ 1

6………………………………………….. – Tổ trưởng tổ 2

7. ………………………………………… – Tổ trưởng tổ 3

Cuộc họp kết thúc vào………. giờ……… phút, ngày….. tháng….. năm…….

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Kí và ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191