Biên bản họp lớp kỷ luật học sinh

Biên bản họp lớp kỷ luật học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

BIÊN BẢN HỌP LỚP KỶ LUẬT HỌC SINH

Hôm nay, vào… giờ…… phút, ngày….. tháng….. năm…………… tại……….

Chúng tôi gồm:

– Thành phần tham dự:

Chủ toạ cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm – Cô ………………………..

Số học sinh có mặt:………………………………………………………………………..

Số học sinh vắng mặt:…………………………………………………………………….

Học sinh bị kỷ luật:………………………………………………………………………..

– Người lập biên bản:…………………………….. – Chức vụ:……………………….

NỘI DUNG

        Giáo viên chủ nhiệm chủ trì cuộc họp kỷ luật đối với học sinh…………

với lỗi thường xuyên không làm bài tập về nhà và thường xuyên đi học muộn(số lần tái phạm quá 03 lần/tuần).

        Qua ý kiến đóng góp của các học sinh trong lớp, giáo viên chủ nhiệm và cả lớp thống nhất phạt kỷ luật đối với học sinh………………………….. 03 ngày trực nhật lớp và trực khu vực sân trường lớp 11A phụ trách vệ sinh(bao gồm các ngày:……………………… )

Cuộc họp kết thúc vào………. giờ……… phút, ngày….. tháng….. năm…….

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Kí và ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191