Công văn đề nghị bồi thường thiệt hại theo hợp đồng

Công văn đề nghị thực hiện bồi thường thiệt hại theo hợp đồng được sử dụng trong các trường hợp đặc thù khi một bên vì lý do nào đó đã vi phạm hợp đồng dẫn đến việc thiệt hại cho một bên còn lại. Việc đề nghị được bồi thường để đảm bảo quyền lợi và cũng là thiện ý để yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng trong sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ.

1. Hướng dẫn lập Công văn đề nghị bồi thường thiệt hại theo hợp đồng

Công văn cần được soạn thảo dựa trên những căn cứ là sự thật khách quan, giá trị yêu cầu bồi thường cần được dựa trên một quy ước đã được công nhận, ví dụ giá trị thị trường, giá trị được ước tính bởi bên thứ 3 như trọng tài thương mại, sàn đấu giá, giá trị quy đổi tương đương của các đặc tính, tài sản có giá trị tương ứng.

Hồ sơ đề nghị bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bao gồm:

  • Công văn đề nghị bồi thường thiệt hại theo hợp đồng;
  • Hợp đồng dân sự đã ký kết trước đó;
  • Căn cứ chứng minh sự vi phạm hợp đồng;
  • Căn cứ xác định giá, trị giá thiệt hại;
  • Các giấy tờ có liên quan khác với mục đích tương tự.

2. Mẫu công văn đề nghị bồi thường thiệt hại theo hợp đồng – Tư vấn 1900.0191

CÔNG TY…..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…./201…/CVĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN

(V/v: đề nghị bồi thường thiệt hại theo hợp đồng)

Căn cứ Hợp đồng số….. có hiệu lực ngày……..;

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

CÔNG TY ……. ĐỀ NGHỊ:

1. Bên gây thiệt hại (Công ty…) thực hiện việc bồi thường thiệt hại với những tổn thất dựa trên Điều…. Hợp đồng số……ký kết ngày…… cụ thể:

(Liệt kê các thiệt hại phải bồi thường mà các bên đã thỏa thuận)

2. Công ty…… thực hiện việc bồi thường trong thời hạn ……. ngày kể từ ngày nhận được công văn này.

Trường hợp hết thời hạn nêu trên, nếu công ty…… không thực hiện trách nhiệm bồi thường theo hợp đồng. Công ty …… chúng tôi sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trân trọng!

….,ngày…. tháng….. năm 201…

Nơi nhận:CÔNG TY …
– Công ty…..

 

– Lưu: VT,..

(Người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu công ty)

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191