Accomplish là gì

Từ accomplish trong hợp đồng có thể được sử dụng để chỉ việc hoàn thành, thực hiện, hay đạt được một điều gì đó bằng nỗ lực hoặc hành động. Nó cũng có thể được sử dụng để chỉ việc vượt qua một quãng đường hoặc một khoảng thời gian. Ví dụ:

  • Nhà thầu phải accomplish công việc theo kế hoạch và tiến độ đã quy định trong hợp đồng. (The contractor must accomplish the work according to the plan and schedule specified in the contract.)
  • Nếu bên A không accomplish mục tiêu doanh thu trong năm tài chính này, bên B có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào. (If party A does not accomplish the revenue target in this fiscal year, party B has the right to terminate the contract without paying any compensation.)

Accomplish là gì

Accomplish là động từ có nghĩa là hoàn thành, thực hiện, hay đạt được một điều gì đó bằng nỗ lực hoặc hành động. Nó cũng có thể có nghĩa là vượt qua một quãng đường hoặc một khoảng thời gian. Để accomplish một điều gì đó là để hoàn thành nó thành công hoặc đạt được nó. Accomplish thường (nhưng không phải luôn luôn) được sử dụng trong ngữ cảnh hoàn thành một mục tiêu đã đặt ra trước – một cái gì đó được lên kế hoạch hoặc mong muốn trước khi nó được accomplish . Ví dụ:

  • Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của họ. (They accomplished their mission.)
  • Tôi đã vượt qua tuổi 70. (I have accomplished the age of 70.)
  • Tôi cảm thấy như tôi chưa accomplish được gì kể từ khi tôi rời khỏi công việc của tôi. (I feel like I’ve accomplished nothing since I left my job.)

Ví dụ về sử dụng từ Accomplish

Ví dụ về một đoạn văn bằng tiếng Anh về những cách để accomplish một mục tiêu:

Everyone has goals in life, whether they are personal, professional, or academic. Goals are important because they give us direction, motivation, and satisfaction. However, having a goal is not enough; we also need to know how to accomplish it. In this essay, I will discuss some ways to accomplish a goal effectively and efficiently.

The first step to accomplish a goal is to define it clearly. A clear goal is specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. For example, instead of saying “I want to lose weight”, a clear goal would be “I want to lose 10 pounds in 3 months by exercising 3 times a week and eating healthy”. A clear goal helps us to focus on what we want to achieve and how we can achieve it.

The second step to accomplish a goal is to make a plan of action. A plan of action is a detailed outline of the steps and resources needed to accomplish the goal. It should include the tasks, deadlines, responsibilities, and resources for each step. For example, for the goal of losing weight, a plan of action could include the following steps: 1) buy a gym membership and a fitness tracker; 2) create a weekly exercise schedule and stick to it; 3) track calories and nutrition intake using an app; 4) weigh yourself every week and adjust the plan if needed. A plan of action helps us to organize our time and resources and to monitor our progress.

The third step to accomplish a goal is to track the progress and overcome the challenges. Tracking the progress means measuring the results and comparing them with the expected outcomes. It helps us to see how far we have come and how much more we need to do. Overcoming the challenges means identifying and solving the problems that may arise along the way. It helps us to learn from our mistakes and improve our performance. For example, for the goal of losing weight, tracking the progress could involve using the fitness tracker and the app to record the exercise and calorie intake data. Overcoming the challenges could involve finding ways to cope with stress, boredom, or cravings that may tempt us to quit or cheat.

The fourth step to accomplish a goal is to evaluate the outcome and celebrate the success. Evaluating the outcome means analyzing the results and reflecting on the process. It helps us to see if we have achieved our goal and what we have learned from it. Celebrating the success means rewarding ourselves for our hard work and effort. It helps us to feel proud of ourselves and motivated for future goals. For example, for the goal of losing weight, evaluating the outcome could involve comparing our final weight with our initial weight and reviewing our exercise and diet habits. Celebrating the success could involve buying new clothes or going on a vacation.

In conclusion, accomplishing a goal is not easy but it is possible if we follow some steps: defining the goal clearly, making a plan of action, tracking the progress and overcoming the challenges, and evaluating the outcome and celebrating the success. By accomplishing our goals, we can improve our lives and achieve our dreams.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191