Restricted synonym là gì

Ví dụ về cụm từ restricted synonym trong hợp đồng là:

 • The Contractor shall be limited to perform the Services in accordance with the terms and conditions of this Agreement and the applicable laws and regulations. (Nhà thầu sẽ bị giới hạn thực hiện Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này và các luật và quy định có liên quan.)
 • The Employee agrees that during the term of this Agreement and for a period of one year after its termination, he/she shall be confined to the Employer’s premises and shall not contact any of the Employer’s clients or competitors. (Nhân viên đồng ý rằng trong thời hạn của Hợp đồng này và trong vòng một năm sau khi chấm dứt Hợp đồng, anh/chị sẽ bị giam cầm tại cơ sở của Bên sử dụng lao động và sẽ không liên lạc với bất kỳ khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh nào của Bên sử dụng lao động.)
 • The Parties agree that any dispute arising out of or relating to this Agreement shall be narrowed to arbitration under the rules of the Vietnam International Arbitration Centre. (Các bên đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ bị thu hẹp giải quyết bằng trọng tài theo quy tắc của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.)

Restricted synonym là gì

Restricted synonym là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là từ đồng nghĩa với restricted. Restricted là một tính từ có nghĩa là bị hạn chế, bị giới hạn, bị gò bó hoặc bị kiểm soát.

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với Restricted synonym

Một số từ đồng nghĩa với restricted là:

 • Limited: có giới hạn, có phạm vi nhỏ
 • Confined: bị giam cầm, bị hạn chế không gian
 • Narrow: hẹp, chật
 • Enclosed: bị bao quanh, bị kín đáo
 • Blocked: bị chặn, bị ngăn cản

Một số từ trái nghĩa với restricted là:

 • Unlimited: không giới hạn, vô tận
 • Free: tự do, không bị ràng buộc
 • Wide: rộng, lớn
 • Open: mở, cởi mở
 • Unblocked: không bị chặn, không bị ngăn cản

Ví dụ về sử dụng cụm từ Restricted synonym

Dưới đây là một đoạn văn bằng tiếng Anh sử dụng từ restricted synonym:

The weather forecast for today is cloudy and rainy, with a chance of thunderstorms in the afternoon. The temperature will be limited to a range of 15 to 20 degrees Celsius, and the humidity will be high. The wind will be confined to the south-east direction, with a speed of 10 to 15 kilometers per hour. The visibility will be narrow due to the fog and rain, so drivers should be careful on the roads. The air quality will be enclosed by the pollution from the nearby factories, so people with respiratory problems should avoid going outside. The rainfall will be blocked by the mountains in the north, so the southern regions will receive more precipitation than the northern ones.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191