Đơn xin rút vốn khỏi hợp tác xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT VỐN KHỎI HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Mây tre đan Bao La

– Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;

– Căn cứ Điều lệ Hợp tác xã Mây tre đan Bao La;

– Căn cứ nhu cầu của bản thân;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi đã tham gia là thành viên của Hợp tác xã Mây tre đan Bao La kể từ tháng 10/2017. Xuyên suốt quá trình tham gia HTX, Hội đồng quản trị đã cung cấp rất tốt các sản phẩm, dịch vụ đồng thời tạo điều kiện cho tôi làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, vừa qua ngày 01/01/2020 tôi đã viết đơn xin ra khỏi HTX bởi tôi và gia đình hiện không còn nhu cầu sử dụng các sản phẩm mây tre đan của HTX nữa. Nay tôi làm đơn xin rút toàn bộ vốn góp khỏi HTX, qua đó hoàn tất thủ tục ra khỏi HTX của tôi.

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Luật Hợp tác xã năm 2012:

Điều 7. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã. Hợp tác xã tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi liên hiệp hợp tác xã.

Căn cứ khoản 9, khoản 10 Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2012:

Điều 14. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2012:

Điều 18. Trả lại, thừa kế vốn góp

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật này.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy rằng việc gia nhập hay ra khỏi HTX mang tính chất tự nguyện, tức đó là quyền của mỗi cá nhân. Hơn thế nữa, Điều lệ Hợp tác xã Mây tre đan Bao La cũng quy định quyền tự nguyện ra khỏi HTX và theo đó là quyền được trả lại vốn góp khi ra khỏi HTX của mỗi thành viên khi có nhu cầu. Tương ứng với quyền của thành viên tự nguyện xin ra khỏi HTX là nghĩa vụ luật định của HTX về việc trả lại vốn góp cho thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên. Như vậy, có thể khẳng định tôi hoàn toàn có quyền rút vốn khỏi HTX Mây tre đan Bao La khi ra khỏi HTX, đồng thời Hội đồng quản trị HTX có nghĩa vụ tiến hành hoàn trả toàn bộ phần vốn góp này cho tôi.

Rất mong sớm nhận được chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX về yêu cầu rút vốn góp nêu trên.

Giấy tờ đính kèm:                                                                                                 Người viết đơn

– Đơn xin ra khỏi hợp tác xã.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191