Công văn đề nghị cấp biển tên

Mẫu Công văn đề nghị cấp biển tên


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN TÊN

V/v cấp biển tên

Kính gửi: Nhân viên Phòng/ban ……………………………………

Căn cứ theo quy chế Công ty …………………………, nhân viên khi làm việc tại Công ty …………………… trên 3 tháng sẽ được cấp biển tên theo Bộ phận làm việc. Công ty sẽ hỗ trợ cấp biển tên theo chính sách và quy chế của Công ty. Vì vậy, mỗi nhân viên cần phải nộp những thông tin sau: Họ và tên, chức vụ và Phòng/ ban làm việc cho bộ phận nhân sự của Công ty.

Đề nghị nhân viên chấp hành nghiêm túc …………../.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc….. (để b/c );

– Bộ phận… (để b/c );

– Trưởng phòng …;

– Lưu VT.

TM TRƯỞNG PHÒNG…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191