Công văn đề nghị cấp thẻ ra vào

Mẫu Công văn đề nghị cấp thẻ ra vào


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG/BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ RA VÀO

V/v cấp thẻ ra vào khu ………..

Kính gửi: Toàn bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty ………………………….

Căn cứ vào Quyết định số …/QĐ ngày … tháng … năm … về việc cấp thẻ ra vào khu ……cho nhân viên làm việc tại Công ty ………

Vừa qua, Công ty nhận được Thông báo của khu ………… về việc làm thẻ cho nhân viên của Công ty ………… với mục đích: Giúp cho nhân viên dễ dàng hơn trong việc đi lại khu …………; đồng thời Công ty có thể quản lý việc ra vào khu ……… của nhân viên……………….

Việc làm thẻ ra vào khu …… dành cho nhân viên là bắt buộc. Đề nghị toàn bộ nhân viên Công ty …… Chấp hành nghiêm túc./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc….. (để b/c );

– Bộ phận… (để b/c );

– Trưởng phòng …;

– Lưu VT.

TM BAN GIÁM ĐỐC…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191