Tờ trình sửa đổi điều lệ

Mẫu Tờ trình sửa đổi điều lệ


  CÔNG TY CỔ PHẦN………..

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần….

Kính gửi: – Đại hội đồng cổ đông công ty…………

Căn cứ  Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần…………….;

Căn cứ vào quá trình hoạt động của Công ty cổ phần…………………………;

Sau quá trình rà soát,  xem xét và thống nhất, xét thấy một số Điều lệ của công ty không còn phù hợp với tiến trình hoạt động của công ty …….

Tôi thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần ……về việc sửa đổi điều lệ của công ty để việc hoạt động của chúng ta đúng với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng được nhu cầu chung của toàn công ty……

Các điều lệ cần sửa đổi như sau:

  • Điều…
  • Điều….
  • Điều…
  • ……………………….

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt trả lời thông báo để Công ty chúng ta nhanh chóng thống nhất quan điểm đi vào việc sửa đổi sớm nhất có thể.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

( Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191