Giấy xác nhận – Học viện tư pháp

Mẫu Giấy xác nhận – Học viện tư pháp

ISO 9000-Mẫu 07/CTHV

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

–––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

        Hà Nội, ngày          tháng          năm 201…

GIẤY XÁC NHẬN

Học viện Tư pháp xác nhận:

Học viên (viết chữ in):……………………………………..Nam/Nữ:…………Dân tộc :………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………….Nơi sinh: ……………………………….

Hiện đang học lớp:..……- Đào tạo nghiệp vụ:……………………… Khoá ……đợt…..

Thời gian học: Từ ngày:…./…../201… đến ngày …./…../201…

Địa điểm học: ……………….……………………………………….………………….

……..…………………………………………………….………………………….……

Lý do xác nhận: ……………….……………………………………….………………..

……..…………………………………………………….………………………….……

……………………………………………………………………………………………

 

TL. GIÁM ĐỐC

  TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HỌC VIÊN

  

……………………………..

 

Học viên

(ký tên, ghi rõ họ, đệm, tên)

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191