Sơ lược tóm tắt luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 gồm có 13 chương, 98 điều. có hiệu lưc thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

Chương 1: quy định chung gồm 19 điều (điều 1-19)

 • Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, và các khái niệm cơ bản trong đấu thầu
 • Áp dụng luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
 • Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Thông tin về đấu thầu
 • Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu, đồng tiền dự thầu
 • Bảo đảm dự thầu
 • Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Chi phí trong đấu thầu
 • Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
 • Đấu thầu quốc tế
 • Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
 • Các trường hợp hủy thầu
 • Trách nhiệm khi hủy thầu
 • Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Chương 2: hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chứ đấu thầu chuyên nghiệp. gồm 3 mục, 13 điều (điều 20- 32)

 • Mục 1: hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế
 • Chỉ định thầu
 • Chào hàng cạnh tranh,mua sắm trực tiếp, tự thực hiện
 • Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt
 • Tham gia thực hiện của cộng đồng
 • Mục 2: phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, phương thức một gia đoạn hai túi hồ sơ.
 • Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Mục 3: tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
 • Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

Chương 3: kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu. gồm 6 điều (33-38)

 • Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu
 • Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chương 4:phương pháp đánh hía hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng thầu. gồm 5 điều (39-43)

 • Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.
 • Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
 • Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất
 • Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
 • Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

Chương 5: mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Gồm 4 mục, 11 điều (44-54).

 • Mục 1: mua sắm tập trung
 • Qui định chung về mua sắm tập trung
 • Thỏa thuận khung
 • Mục 2: mua sắm thường xuyên
 • Điều kiện áp dụng
 • Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Mục 3: mua thuốc, vật tư, y tế
 • Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế
 • Mua thuốc tập trung
 • Ưu đãi mua thuốc
 • Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong đấu thầu thuốc, y tế.
 • Thanh toán chi phí mua thuốc, vật tư y tế
 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
 • Hình thức, quy trình lựa chọn nhà thầu

Chương 6: lựa chọn nhà đầu tư. Gồm 5 điều (55-59)

 • Kế hoạch, quy trình lựa chọn nhà đầu tư
 • Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
 • Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư.

Chương 7:lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. gồm 2 điều ( 60,61)

 • Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng
 • Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chương 8: hợp đồng. gồm 2 mục, 10 điều(62-72)

 • Mục 1: hợp đồng với nhà thầu
 • Loại hợp đồng
 • Hồ sơ hợp đồng
 • Điều kiện ký kết hợp đồng
 • Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng
 • Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng.
 • Mục 2: hợp đồng với nhà đầu tư
 • Loại hợp đồng
 • Hồ sơ hợp đồng
 • Điều kiện ký kết hợp đồng
 • Hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Chương 9:trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu,nhà đầu tư. Gồm 8 điều ( 73-80)

 • Trách nhiệm của người có thẩm quyền
 • trách nhiệm của chủ đầu tư
 • trách nhiệm của bên mời thầu
 • trách nhiệm của tổ chuyên gia
 • trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư
 • trách nhiệm của tổ chức thẩm định
 • trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chương 10: quản lí nhà nước về hoạt động đấu thầu. gồm 8 điều (81-88)

 • nội dung quản lí nhà nước về hoạt động đấu thầu
 • trách nhiệm của chính phủ, thủ tướng chính phủ
 • trách nhiệm của bộ kế hoạch và đầu tư
 • trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các cấp
 • trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • xử lý tình huống
 • thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu
 • khiếu nại và tố cáo

Chương 11: hành vi bị cấm và xử lí vi phạm về đấu thầu. gồm 2 điều (89,90)

 • các hành vi bị cấm trong đấu thầu
 • xử lí vi phạm

Chương 12: giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu. gồm 2 mục, 4 điều (91-94)

 • mục 1: giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
 • giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
 • quy trình giải quyết kiến nghị
 • mục 2: giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại tòa án.
 • Nguyên tắc giải quyết
 • Quyền yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Chương 13: điều khoản thi hành. Gồm 2 điều (95,96)

 • Hiệu lực thi hành
 • Quy định chi tiết.

Các nghị định liên quan

 1. Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu
 2. Nghị định số: 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Có hiệu lực từ ngày: 17/03/2015

………………

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191