Mẫu Báo cáo kết quả chào mua công khai

Phụ lục số 11

Mẫu Báo cáo kết quả chào mua công khai

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19 tháng 11 năm 2012

của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Kính gửi:         Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

 

Sau khi kết thúc đợt chào mua, …….. (tên tổ chức, cá nhân chào mua), báo cáo về kết quả đợt chào mua như sau:

 1. Tổ chức/cá nhân chào mua công khai:
 2. Đối với tổ chức chào mua công khai
 3. a) Tên tổ chức chào mua công khai(đầy đủ):
 4. b) Tên giao dịch:
 5. c) Vốn điều lệ:
 6. d) Địa chỉ trụ sở chính:

đ) Điện thoại:                                               Fax:

 1. e) Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
 2. g) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … ngày … tháng … năm …

 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:               Mã số:

 • Sản phẩm/dịch vụ chính:

 • Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty:

 • Tổng mức vốn kinh doanh:

 1. Đối với cá nhân chào mua công khai:
 2. a) Tên cá nhân thực hiện chào mua công khai:
 3. b) Ngày sinh:
 4. c) Số CMTND hoặc hộ chiếu:…… Cấp ngày:…… Nơi cấp: ……..
 5. d) Địa chỉ:

đ) Điện thoại:

 1. Tên công ty mục tiêu:

III. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua:

 1. Số lượng/tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua:
 2. Số lượng cổ phiếu mua được trong đợt chào mua:
 3. Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu:

 

 

…, ngày … tháng … năm …

Tổ chức/ cá nhân chào mua công khai

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191