Mẫu Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

PHỤ LỤC 8: BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình…………………………………. ………………………………….

 

Công trình ……………………..

…………………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

 

Địa điểm, ngày……… tháng……… năm……….

      BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi :       (tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)

  1. Tên công trình, vị trí xây dựng:
  2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:

a) Nhà thầu khảo sát xây dựng: …. (ghi tên tổ chức, cá nhân)……

b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

c) Nhà thầu thi công xây dựng : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : ………….(ghi tên tổ chức, cá nhân)

  1. Mô tả nội dung sự cố:

Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố

……………..

  1. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:

a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất: ………………………

b) Về nguyên nhân sự cố: ……………

  1. Biện pháp khắc phục: …………
Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu

 

NGƯỜI BÁO CÁO *

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

* Ghi chú:

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191