Mẫu Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

PHỤ LỤC SỐ 09: MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng)

PHỤ LỤC SỐ 09

MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng)

TÊN CÔNG TY
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:         /

…………, ngày … tháng … năm……

 

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 1. Giới thiệu về tổ chức phát hành
 2. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ):
 3. Tên giao dịch:
 4. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:                                             Fax:

 1. Mã chứng khoán (nếu có):
 2. Vốn điều lệ:
 3. Nơi mở tài khoản:                                 Số hiệu tài khoản:
 4. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … ngày … tháng … năm … do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp.

 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:                   Mã số:

 • Sản phẩm/dịch vụ chính:

 • Tổng mức vốn kinh doanh:

 1. Mục đích phát hành cổ phiếu

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

 1. Tên cổ phiếu:
 2. Loại cổ phiếu:
 3. Mệnh giá cổ phiếu:
 4. Tổng số cổ phần:
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ:
 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành):
 10. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên):
 11. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có):
 12. Thời gian thực hiện:
 13. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng phương án phát hành và các quy định của pháp luật.

 1. Các bên liên quan (nếu có)
 2. Hồ sơ kèm theo
 3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số…/…thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
 4. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị số …/… thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện;

 

 

…, ngày … tháng … năm ..
(Tên tổ chức phát hành)
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191