Mẫu Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Phụ lục IX

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN

KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

(Kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012

của Bộ Tài chính)

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP

                          

Số: ….

 

 

 

BÁO CÁO

Tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện quy định của Thông tư số 203/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, (tên doanh nghiệp kiểm toán) báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán như sau:

 1. 1. (Tên doanh nghiệp kiểm toán) hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số…do…(tên cơ quan cấp)…… cấp ngày…tháng…năm…
 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số……….. cấp lần đầu ngày …. tháng… năm…… (điều chỉnh lần thứ ….. ngày …tháng… năm… ).
 3. Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán đến thời điểm báo cáo:

 

Số TTHọ và tên KTV hành nghềNăm sinhChức vụGiấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
NamNữSốThời hạn
Từ ngàyĐến ngày
12345678
 I. Tại trụ sở chính      
  

 

 

      
 II. Tại chi nhánh ….. (nếu có) (1)      
  

 

 

      
 III. Tại chi nhánh …. (nếu có) (1)      
       

 

 1. Vốn điều lệ tại thời điểm báo cáo: …….đồng.

Trong đó:

 • Vốn góp của kiểm toán viên hành nghề:    ….. đồng, chiếm …. % vốn điều lệ của công ty.

– Vốn thực góp của kiểm toán viên hành nghề đến thời điểm báo cáo: ….. đồng, chiếm ….% vốn thực góp của công ty.

 • Vốn góp của các thành viên là tổ chức:  ….. đồng, chiếm …. % vốn điều lệ của công ty.

   

 • Họ tên người đại diện của thành viên là tổ chức: …. . Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số …. cấp ngày……..

 1. Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúc năm tài chính năm trước liền kề: …. đồng.
 2. Về việc mua bảo hiểm nghề nghiệp, trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp:
 • Số trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp trong năm:
 1. Về việc chấp hành pháp luật: (Nêu cụ thể các vi phạm về kế toán, kiểm toán và các vi phạm khác và hình thức xử lý đã bị áp dụng, nếu có).

(Tên doanh nghiệp kiểm toán) cam đoan những nội dung kê khai trên đây là trung thực và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo này./.

      Người đại diện theo pháp luật

         (Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) Nếu không có chi nhánh thì bỏ mục II, III

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191