Mẫu Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu

Phụ lục số 03A

Mẫu Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19 tháng 11 năm 2012

của  Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CAM KẾT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu: ….. (tên cổ phiếu)

 I. Các bên tham gia cam kết

 1. Tổ chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh)

–          Tên:

–          Địa chỉ:

–          Giấy chứng nhận ĐKKD số….. do …. cấp ngày ../../..

–          Người đại diện hợp pháp của tổ chức phát hành: Ông (Bà)… (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay)

 

 1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh)

–          Tên (tên của tổ chức bảo lãnh phát hành chính trong trường hợp bảo lãnh phát hành theo tổ hợp):

–          Địa chỉ:

–          Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán số …… do …… cấp ngày…/../..

–          Giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành số …… do …… cấp ngày…/../..

–          Người đại diện hợp pháp của tổ chức bảo lãnh: Ông (Bà)… (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay)

II. Các điều khoản bảo lãnh

Chúng tôi gồm Bên bảo lãnh và Bên được bảo lãnh cùng nhau ký Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu…(tên cổ phiếu) theo các điều khoản sau:

Điều 1: Cổ phiếu được bảo lãnh phát hành

 1. Tên cổ phiếu:
 2. Loại cổ phiếu:
 3. Mệnh giá:
 4. Thời gian phát hành dự tính:
 5. Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán:
 6. Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh:

Trong đó:

Tên tổ chức bảo lãnhSố lượng cổ phiếu bảo lãnh%Phí bảo lãnh phát hành
Tổ chức bảo lãnh A

Tổ chức bảo lãnh B

……………………………

   
Tổng 100 

 

Điều 2: Phương thức bảo lãnh

Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo phương thức (nêu một trong các phương thức dưới đây):

 1. Cam kết chắc chắn (nêu 1 trong các hình thức):
 2. a) Bên bảo lãnh nhận mua toàn bộ (hoặc … %) số cổ phiếu phát hành với:

–          Giá chiết khấu: … đồng/1 cổ phiếu; hoặc:

–          Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và hưởng phí bảo lãnh ….% tổng giá trị cổ phiếu bảo lãnh.

 1. b) Bên bảo lãnh cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại không được phân phối hết với giá: … đồng/1 cổ phiếu.
 2. Cố gắng tối đa (ghi cụ thể nội dung)
 3. Hình thức khác (ghi cụ thể nội dung)

Điều 3: Phương thức phân phối

Bên bảo lãnh nhận tiến hành phân phối cổ phiếu theo:

–          Phương thức: (nêu rõ các phương thức ưu tiên trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng):

–          Thời gian phân phối dự tính: từ ngày …/…/…

–          Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu:

–          Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho người mua:

Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán

–          Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán:

–          Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo lãnh phát hành:

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh 

–          Chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc lập, chỉnh sửa và gửi Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).

–          Chịu chi phí liên quan đến việc đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ):

+         Chi phí lập hồ sơ.

+         Chi phí in ấn (hoặc mua) chứng chỉ cổ phiếu.

+         …

–          Có quyền được thông báo về kế hoạch, tiến độ, phương thức phân phối cổ phiếu của Bên bảo lãnh.

–          Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các trường hợp vi phạm cam kết của Bên bảo lãnh.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh

–          Phối hợp với Bên được bảo lãnh lập Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).

–          Lập kế hoạch, tổ chức phân phối cổ phiếu.

–          Thông báo cho Bên được bảo lãnh biết về kế hoạch, tiến độ phân phối khi Bên được bảo lãnh yêu cầu.

–          Thông báo ra công chúng các thông tin liên quan đến quá trình chào bán, phân phối và chuyển giao cổ phiếu.

–          Chịu chi phí liên quan đến việc phân phối số cổ phiếu nhận bảo lãnh (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).

–          Được hưởng phí bảo lãnh phát hành.

–          Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các trường hợp vi phạm cam kết của Bên được bảo lãnh.

 

III. Trường hợp huỷ bỏ cam kết

–          Bên được bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:

–          Bên bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:

–          Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên:

 

IV. Phạt

(nêu rõ các điều khoản phạt khi các bên vi phạm cam kết)

 

V. Giải quyết tranh chấp

 

Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên không được qui định trong hợp đồng này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

VI. Hiệu lực

…………………

………………..

 

Cam kết này được lập thành 03 bản tại …, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi kèm hồ sơ đăng ký chào bán lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

 

 

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH

(Tên tổ chức phát hành)

Giám đốc điều hành

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…, ngày … tháng … năm …

Bên bảo lãnh

(Tên tổ chức bảo lãnh phát hành)

Giám đốc điều hành

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191